Правила и условия

Общи условия на договора с потребителите на неуниверсални пощенски услуги и ДАЙРЕКС АД

I. Предмет и общи положения. Oпределения.
1.1 С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между ДАЙРЕКС АД, ЕИК 205037136, (наричано по-долу „Куриер“) и потребителите на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от Куриера, като се определят правата, задълженията и отговорностите на страните.
1.2 Потребители на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от Куриера, могат да бъдат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица (наричани по-долу „Потребител/и“).
1.3 Страните по договора по т.1 могат да договарят и други условия за предоставяне на неуниверсални пощенски услуги, за което сключват индивидуални договори или допълнителни споразумения, неразделна част от които са настоящите Общи условия.
1.4 Пратка означава стокa или документ от всякакъв вид (независимо дали са насипни, или в един или повече пакети) , който е или които са приети от Куриера за превозване от един адрес до друг, въз основа или без товарителница на Куриера;
1.5 Транспорт означава и включва, всички операции и услуги, които са предприети от Куриера във връзка с пратката;
II. Приемане на Общите условия
2.1 Потребителят се счита уведомен за Общите условия от датата на публикуването им на следната интернет станица на Куриера: www.postone.eu Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на Куриера по всяко време. Куриерът информира за изменията или допълненията Потребителите като публикува на горепосочената страница в интернет изменените Общи условия в срок не по-кратък от 7 (седем) дни преди влизането им в сила.
2.2 Потребителят се счита за обвързан с Общите условия от датата на подписване на индивидуален договор за ползване на услугите, предоставяни от Куриера, или, съответно, от датата на фактическо започване на ползване на услугите, а именно – чрез предаването на практа от Потребителя на Куриера. В тази хипотеза, с предаването на пратката, Потребителят приема Общите условия, от свое име и/или от името на всеки друг, който има интерес от пратката, независимо от това дали предната част на товарителницата или приемопредавателният протокол са подписани.
2.3 Настоящите Общи условия се отнасят и могат да се прилагат от всеки, който Куриерът използва или ангажира като подизпълнител, за да вземе, транспортира или достави пратката на Поребителя, както и от служители, управители и агенти на Куриера. В случай, че Потребителят предадете на Куриера пратка с устни или писмени инструкции, противоречащи на настоящите Общи условия, последният няма да е задължен да спазва тези инструкции.
III. Услуги – характеристики, условия за достъп

3.1 Куриерът предоставя чрез транспортната си мрежа следните неуниверсални пощенски услуги:
3.1.1 куриерски услуги, предоставяни от Куриера на територията на Република България, съгласно описанието им в Тарифата за куриерски услуги на ДАЙРЕКС АД, неразделна част от Общите условия.
3.1.2 куриерски услуги, предоставяни от Куриера на/от територията други страни в света, съгласно описанието им в Тарифата за куриерски услуги на ДАЙРЕКС АД, неразделна част от Общите условия.
Куриерът не извършва услуги с наложен платеж.
3.2 Куриерът гарантира равнопоставен достъп на Потребителите до предоставяните от него услуги чрез офисa/офисите на Куриера или на негови подизпълнители.
3.3 Пратките се приемат от адрес на подателя или в офиса/офисите на Куриера или на негови подизпълнители, в рамките на определено от Куриера работно време, което се поставя на видно и достъпно за всички Потребители място в офиса/офисите.
3.4 Потребителите, сключили индивидуален договор за неуниверсални пощенски услуги с Куриера, получават статут на т.нар. Одобрен клиент. За избягване на всякакво съмнение, Потребител придобива статута Одобрен клиент от датата на подписване на горепосочения индивидуален договор от него и от Куриера.
3.5 В случай, че не е налице индивидуален договор, сключен между Куриера и Одобрен клиент, договорът между Куриера и всеки друг Потребител се счита за сключен с приемане на пратка в местата за достъп или от адреса на последния, което се удостоверява с неговия подпис върху товарителницата или приемопредавателния манифест и със заплащане цената на услугата.
3.6 Договорът се счита за изпълнен:
3.6.1 За куриерска пратка на територията на Република България – с доставката на пратката, което се удостоверява с подпис на получателя или друго лице на адреса посочен за адрес на доставка или упълномощено за това лице;
3.6.2 За международна куриерска пратка – с доставката на пратката на получателя или на упълномощено за това лице. (или друго лице на адреса посочен за адрес на доставка)
Доставянето на пратката се удостоверява с подпис, печат или писмено потвърждение от страна на партньорът на Куриера извършващ физическата доставка на пратката. Информация за движението и доставката на пратката може да бъде получена на следната интернет страница на Куриера: www.postone.eu Информация за пратката на тази страница се пази 3 месеца след доставката.
IV. Условия за приемане и доставяне на куриерски пратки. Маршрут за превоз и срокове за доставка
4.1.При изпращане на пратка, всички данни в товарителницата се попълват от Потребителя. С подписа си върху нея, Потребителят потвърждава достоверността на вписаните данни, поема пълна отговорност, ако те се окажат неточни, непълни или неверни, както и удостоверява, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.
В случай, че Куриерът приеме за изпращане пратка от Потребителя, се счита, че опаковката на същата е подходяща.с оглед вида на пратката, заявен от Потребителя. Презумпцията по предходното изречение не се прилага, ако впоследствие се установи, че Потребителят не е предоставил на Куриера точна и пълна информация или пък е предоставил лъжлива такава, относно вида и естеството на приетата за изпращане пратка.
4.2 Всяка куриерска пратката се доставя на посочения от Потребителя адрес съобразно обявените от Куриера на неговата интернет страница срокове за доставка. Освен ако друго не е уговорено от страните в отделен индивидуален договор, максималният срок за доставка на пратка на територията на Европа, е 20 (двадесет) работни дни, а до останалата част от света – 30 (тридесет) работни дни.
Почивните дни, националните празници и неработните дни на банковите учреждения, както и забавяне, причинено от митнически органи, или поради други, независещи от Куриера причини, включително, но не само неопреодолима сила, не се включват при определяне времето за доставка “от врата – до врата”, посочено на интернет страницата на Куриера. Маршрутът, начинът на транспортиране на пратката, както и изборът на подизпълнител, в случай, че такъв се използва за доставката на конкретната пратка, ще бъдат избирани и преценявани от Куриера.
V. Пратки, съдържащи опасни и забранени стоки
5.1 Освен при условията на т. 5.12 по-долу, Куриерът не превозва стоки, които според неговата преценка могат да се характеризират като опасни стоки, включително, но не само, стоките, посочени като такива в техническите инструкции на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), правилата за опасни стоки на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), Международния морски кодекс за опасните стоки – т.нар. IMDG-Code, Правилата на Европейската конвенция за международен превоз на опасни стоки по шосе (ADR), както и пососочени като опасни във всякакви други национални или международни правила и разпоредби, относими към транспортирането на опасни стоки.
5.2 Куриерът може, по своя преценка, да приеме за транспортиране в други страни някои видове опасни стоки, ако Потребителят, заявил тази услуга, отговаря кумулативно на следните условия: а) същият вече е получил статут на Одобрен клиент, а именно, налице е сключен индивидуален договор с Куриера; и б) при поискване от страна на Куриера, Потребителят е предоставил мостри на желаните да бъдат превозени опасни стоки; и в) Куриерът е потвърдил писмено съгласието си да транспортира опасните стоки;
Независимо от изпълнението на горепосочените кумулативни условия, Куриерът има право да откаже да извърши транспортитане на опасните стоки, в случай, че при предоставянето им за превоз на Куриера, се установи, че същите не са опаковани от Потребителя по начин, осигуряващ възпрепястваното и безопасното им превозване.
5.3 Куриерът има право да изизква допълнително заплащане за превоза на опасни стоки в зависимост от вида и количеството на опасните стоки, както и дестинацията, до която трябва да бъдат доставени.
5.4 При попълването на товарителницата за съответната вътрешна или международна пратка и при предаването и на Куриера, Потребителят се задължава да удостовери, че същата не съдържа вещества и предмети, забранени за транспортиране от българския закон или по силата на международен договор, включително, но не само: наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества; оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети; противоречащи на нравствените норми предмети; предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на пощенските служители или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения; религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации; движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат; акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове.
5.4.1 В пратките, с изключение на пратките с обявена стойност, не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.

5.4.2 В международните пратки, включително в тези с обявена стойност, освен веществата и предметите по т. 5.4, не могат да се поставят и други вещества и предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето или разпространяването на които, е забранено в страната на местоназначението.
5.5 Потребителят трябва да даде пълно описание на съдържанието на пратката в товарителницата, като предоставянето на тази информация не го освобождава от задълженията и отговорностите му, свързани с предоставянето за превоз на опасни или забранени стоки. Куриерът има право да изисква от Потребителя предоставянето на мостра от стоката, която последният иска да бъде транспортирана, в случай, че първият има съмнения, че пратката съдържа забранена стока.
5.6 Независимо от това дали Куриерът е изискал, или не мостра от стоката, която Потребителят иска да бъде превозена, последният поема пълна отговорност за съдържанието на пратката, както и му се вменява задължение да докаже, че не е предал на Куриера с цел транспортиране опасна или забранена стока.
5.7 В случай, че Потребителят е предал на Куриера забранена или опасна стока за транспортиране, първият се съгласява и задължава изцяло да обезщети Куриера или неговите подизпълнители в случай, че трети лица предявят каквито и да било претенции за вреди, причинени им вследствие превоза на забранените или опасни стоки. С настоящото, Потребителят се съгласява, че Куриерът има право да се разпореди по какъвто и да било начин с опасни и/или забранени стоки, които са му били предадени за транспортиране без Потребителят изрично да е бил съобщил на Куриера за наличието им при предаване на пратката.
5.8 Потребителят се съгласява, че пратките, превозвани от Куриера, могат да бъдат обект на сканиране за сигурност, включващо използването на рентгенова апаратура, а също и отваряни, а съдържанието им проверено при транзитен контрол.
5.9 С настоящото, Потребителят дава своето съгласие пратката да бъде задържана и отворена по всяко време от Куриера или компетентен държавен орган, съгласно условията на чл.93 от ЗПУ
5.10 Потребителят декларира, че е подготвил пратката предварително, лични или използвайки свои компетентни служители, както и че пратката е била защитена срещу неразрешено проникване по време на приготвянето, съхранението и транспортирането й, непосредствено преди Куриерът да приеме пратката за превоз.
5.11Куриерът си запазва правото във всеки един момент да откаже да приеме или транспортира пратка, ако: а) Потребителят действа в противоречие с уговореното в настоящите Общи условия или индивидуален договор, сключен между него и Куриера; и/или б) съдебен или арбитражен трибюнал, както и държавен орган, разпростиращи юрисдикцията си върху Куриера или Потребителя, или нормативен акт или международен договор, определят предоставянето на неуниверсалната пощенска услуга за съответната пратка като нарушаваща съществуваща разпоредба; и/или в) норма или други правила, приети по надлежния законен ред, правят по-скъпо или сериозно затруднено от финансова гледна точка осъществяването на превоз на съответната пратка с оглед разумната преценка на Куриера; и/или г) Куриерът има достатъчно основания да счита, че пратката съдържа опасни и/или забранени стоки;
VI. Митническо освобождаване, мита и такси
6.1 Отговорност на Потребителя е да информира Куриера за съдържанието на пратката, както и дали то подлежи на облагане с мита или други акцизи и такси (включително, но не само ДДС или други видове такси и данъци във връзка с пратката). Потребителят удостоверява, че всички данни и информация, предоставени от него, касаещи експорта и импорта на пратката, ще бъдат верни и точни. С настоящото Потребителят декларира, че е наясно с риска срещу него да бъде предявен граждански иск и/или да бъде предприето наказателно преследване, санкциите по които включват конфискация и продажба на пратката, в случай на заявени от него неистински или фалшиви данни, касаещи пратката или нейното съдържание.
6.2 В зависимост от маршрута на превоза, могат да бъдат наложени различни митнически мита, такси и други налози. В зависимост от случая, Куриерът може, но не е задължен, да предостави съдействие с оглед митническото освобождаване на пратката. С настоящото, Потребителят упълномощава Куриера за негов агент, единствено и само с цел освобождаване и представяне на пратката пред митническите власти. Потребителят удостоверява, че Куриерът е получател, единствено с цел определяне на митнически агент, който да осъществи митническото освобождаване и представяне на пратката пред митническите власти, в случай, че Куриерът превъзложи горепосочените митнически дейности на подизпълнител. Ако митническите власти изискат допълнителна документация за потвърждаване на декларацията за внос/износ или статута на Куриера по отношение освобождаване на пратки, Потребителят се задължава да осигури исканата документация за негова сметка.
6.3 Доколкото Куриерът доброволно е предоставил съдействие с оглед спазване и финализиране на необходимите митнически и други формалности относно освобождаването на пратката, тази помощ ще бъде извършена за сметка на Потребителя и на негов риск. Потребителят се съгласява да обезщетите Куриера и да го предпази от всякакви претенции, които могат да бъдат предявени срещу него, в резултат на предоставена от Куриера информация, както и да плати всички разходи, включитетелно административни разходи, на последния, начислени във връзка с предоставените услуги съгласно тази точка.
6.4 С настоящото, Потребителят декларира и приема, че Куриерът не участва в търговските взаимоотношения между Потребителя и неговите подизпълнители, както и между него и получателя/вносителя на пратката. В този смисъл, Куриерът не може да се явява и не следва да бъде третиран като изпращач, вносител, краен получател или подизпълнител на Потребителя от търговска, юридическа или данъчна гледна точка. Следователно, всякакви мита, данъци, глоби, такси за съхранение или други разходи, платени от Куриера, в резултат на действия на митнически или други правителствени власти, или в резултат на неизпълнение от Потребителя и/или получателя на задължението да бъде осигурена подходяща документация и/или да бъде получен изискващият се лиценз или разрешение, ще бъдат фактурирани на Потребителя или на получателя на пратката. В случай, че Куриерът реши да фактурира тези такси на получателя и той откаже да ги плати, Потребителят се задължавате да ги заплатит вместо него, заедно с такса, начислена от Куриера за ангажирания от него административен персонал, както и всички други допълнителни разходи, които последният ще направи. При първо поискване от страна на Куриера, Потребителят се задължава да предостави подходяща гаранция за всички мита, данъци, глоби, такси за съхранение или други разходи, предвидени в тази точка.
6.5 Куриерът не е отговорен за каквито и да е забавяния, загуби или вреди, причинени от намесата на митнически служители или на други държавни органи с оглед статута или освобождаване на пратката на Потребителя.
VII. ДДС и други данъци, с които пратката се облага
7.1 Отговорност на Потребителя е да определи дали пратката му ще бъде обложена с ДДС или друг вид данък или такси. Куриерът не е компетентен да предоставя данъчни съвети или информация на Потребителя във връзка с пратката му с оглед сложността и разнообразието на данъчното законодателство в различните страни, през които същата може да премине или до които трябва да бъде доставена. В този смисъл, Куриерът не поема никаква отговорност във връзка с пратката му или с евентуални данъчни и други спорове или искове, които могат да бъдат заведени срещу Потребителя с оглед на същата. Потребителят се задъжава напълно да обезщети Куриера, в случай, че последният претъри каквито и да било вреди следствие предявени срещу него от държава или трети лица искове или претенции във връзка с данъчни или други юридически нарушения.
VIII. Цени, срокове и начин на плащане
8.1 Цените на куриерски услуги са посочени от Куриера в неговата Тарифа, публикувана на следната интернет страница на Куриера www.postone.eu или в индивидуален договор с Потребителя, в случай, че такъв е бил сключен съгласно т.1.3 от Общите условия с Одобрен клиент. Цените, посочени в индивидуалния договор не могат да бъдат по-високи от цените по Тарифата.
8.2 Цените на куриерските услуги, предоставяни от Куриера на Потребител, който не е придобил статута на Одобрен клиент, се предплащат от Потребителя, в брой или по банков път. Тарифата на Куриера, също така, се поставя на видно място в местата за достъп в офиса на Куриера. Тя е определена от последния, съгласно изискванията на Закона за пощенски услуги и се предоставя в Комисията за регулиране на съобщенията за сведение в срок от 10 (десет) дни преди влизането й в сила за Потребителите.
8.3 Потребителят, който е придобил статут на Одобрен клиент, се съгласява да заплати на Куриера цената на превоза на пратката между адресите, указани в товарителницата, както и дължимия за услугата ДДС, в 7 /седем/ дневен срок от датата на фактурата, издадена от Куриера, в случай, че страните не са уговорили друго в индивидуален договор.
8.4 В случай, че Потребителят прецени, че има основание да оспори издадената от Куриера фактура за превоза, същият може да направи това в 7 /седем/ дневен срок от нейното издаване като изпрати писмено уведомление до Куриера. Последният е длъжен да направи проверка на фактурата във възможно най-кратки срокове като при наличие на установена неточност, Куриерът предприема съответните действия по корекция с оглед позволеното, съгласно действащите закони и счетоводни стандарти. Потребителят изрично се съгласява, че неоспорването на фактурата в рамките на 7 (седем) дни от издаването и, ще се счита за мълчаливо одобрение на същата като Потребителят се отказва от всички свои права за нейно бъдещо оспорване. С настоящото, Потребителят декларира, че му е известно обстоятелството, че дължи заплащане на фактурата в срока по т.8.3 или в този, определен в индивидуален договор, независимо дали същата е оспорена или не.
8.5 Цените на куриерските услуги, предоставяни от Куриера, се изчисляват съобразно цените, приложими за съответната пратка, посочени в актуалната Тарифа на Куриера. Куриерът има право да провери теглото и/или обема на пратката. В случай, че се установи противоречие с декларираните от Потребителя тегло и/или обем, последният се съгласява, че измерените от Куриера теглото и/или обем, могат да се използват за изчисление на цената на куриерската услуга. За основа на калкулацията се използва по-високата стойност между декларираните от Потребителя тегло и/или обем и тези, установени от Куриера при измерване на пратката.
8.6 Всички мита, ДДС върху стоките, както и всички други такси, с които пратката е обложена в страната на получателя, се заплащат от получателя при доставка на пратката. В случай, че получателят откаже да плати, Потребителят се съгласява да покрие всички неплатени от получателя мита, данъци и такси в 7 (седем) дневен срок от уведомяването му за това. Същата практика се прилага и в случай, че при изпращане на пратката Потребителят е посочил спрециални инструкции за плащане, включително, но не само, че трето лице ще покрие горепосочените разноски за мита, данъци, глоби, разходи, доплащания и санкции, наложени във връзка с пратката.
8.7 Цените за доставка посочени в актуалната Тарифа на Куриера, включват оформяне на обичайните митнически формалности, като Куриерът си запазва правото да таксува всички допълнителни административни разходи, явяващи се наложителни с оглед освобождаването на пратката с цел доставянето и до получателя. В тази връзка, могат да възникнат допълнителни такси в някои страни, предвиждащи извършване на сложни митнически процедури, включващи /но не само ограничени до/ пратки, които изискват: (i) формално деклариране пред митническите органи, включващи повече от три различни стоки; (ii) митнически контрол или необходимостта от доставката на стоките да се извърши под митнически контрол; (iii) временни вносни облекчения; или (iv) разрешения, издавани от други държавни ведомства, различни от митническите власти.
С оглед законодателството в някои страни, е възможно Куриерът да извърши авансови плащания на вносни мита, данъци или глоби от името на вносителя, като всички административни такси, включени в тази допълнителна услуга по освобождаване на стоката, ще бъдат платими от получателя на пратката, съответно от Потребителя, в случай, че
8.8 Издадената от Куриера фактура не е придружена от Доказателство за доставката (Proof of Delivery – POD) или каквито и да било други допълнителни документи. Фактурата се заплаща във валутата, посочена в самата нея.
8.9 В случай, че Потребителят не заплати на Куриера стойността на фактурата, в срока, посочен за това в т. 8.3 по-горе или в индивидуален договор, с настоящото Потребителят се съгласява, че Куриерът има право да претендира неустойка в размер на 0,1 % от неплатената стойност за всеки ден забава.
8.10 С цел обезпечаване всички вземания на Куриера към Потребителя, с настоящото Потребителят предоставя на Куриера право на залог върху всички свои пратки, които се намират във владение на Куриера, като последният може да задържи приходите от продажбата им за погасяване на неплатените от Потребителя суми.
Куриерът има право на задържане за изискуемото си вземане срещу Потребителя върху пратките на последния, които се намират във владение на Куриера.
IX. Права и задължения на Куриера и Потребителя
9.1 Куриерът има следните права:
(i) Да организира и изпълни по свое усмотрение приемането, обработката, транспортирането и доставката на пратките, използвайки маршрути, транспортни средства или подизпълнители, които намери за оптимално и целесъобразно;
(ii) Да изисква пратката да бъде в подходящ вид и в опаковка за транспортиране, която да не застрашава целостта или съдържанието на другите пратки. Куриерът има право да доопакова или преопакова пратки, чиято цялост е нарушена, с цел запазване на съдържанието им;
(iii) Да получи обезщетение от Потребителя за причинени от неговите пратки щети, нанесени на Куриера или на другите пратки;
(iv) Куриерът има право да изисква при предаване на пратката от Потребителя, същата да бъде отворена.
(v) Куриерът може да изиска от Потребителя съгласие за извършване на проверка при съмнение за поставени забранени предмети или вещества. В случай, че Потребителят откаже да даде такова съгласие, пратката не се приема за превоз от Куриера;
9.2 Куриерът има следните задължения:
(i) Да постави настоящите Общи условия и Тарифата на видно и достъпно място във всеки свой офис или в офисите на подизпълнителите, на интернет страницата си www.postone.eu както и да ги предоставя безплатно на Потребителите при поискване;
(ii) Да предостави на Потребителя следните видове опаковки:
За документи – картонен плик размер А4;
За недокументи – полиетиленови пликове в размери А4 и А5;
Опаковката на нестандартни по размер пратки извън гореописаните, е отговорност на Потребителя;
(iii) Да изпълнява допълнителни разпореждания на Потребителя преди пратката да е доставена, ако те са изпълними и не нарушават организацията на работа на Куриера и са заплатени, ако са направени допълнителни разходи от Куриера за това;
(iv) Да гарантира на всички Потребители равнопоставен достъп до предлаганите услуги;
(v) Да пази тайната на кореспонденцията по време и след извършване на услугата;

(vi) Да предостави на Потребителите информация за характеристиките на услугите, за условията и реда за ползването им;
(vii) Да разглежда и взема становище по молби, жалби и предложения от Потребителите в едномесечен срок от подаването им;
(viii) Да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, причините и основателността им и предприетите след разглеждането им действия. Данните от регистъра се съхраняват за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни;
(ix) Да обезщети потребителите, съгласно Раздел XII
9.3 Потребителят на куриерски пратки има следните права:
(i) Да се разпорежда с пратките до момента на връчването им на pолучателя, в качеството си на техни законни притежатели и разпоредители, като се задължават да поемат всички разноски на Куриера по изпълнението на разпорежданията;
(ii) Да получават пълна информация за характеристиките и параметрите на предлаганите от Куриера услуги;
(iii) Да получават куриерски услуги на нужното качество по отношение доставката на пратките;
(iv) Да подават молби, жалби и предложения и да получават отговор в едномесечен срок от подаването им;
(v) Да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията;
(vi) Да получават обратно пратката си при отказ на получателя да я приеме, като заплатят съответната сума на Куриера;
(vii)Да получават обезщетение при нанесени от Куриера вреди по реда на Раздел XII.
9.4 Потребителят на куриерски пратки има следните задължения:
(i) Да предплати цената за услугата, съгласно обявените в Тарифата цени, освен ако не е посочен другa стойност или начин на плащане в индивидуалния договор или допълнително споразумение;
(ii) Да предостави максимално пълна и вярна информация за получателя на пратката, нейната стойност и съдържание;
(iii) Да опакова пратките си във вид годен за транспортиране, като всички следствия от неизпълнение на това са за негова сметка, риск и отговорност;
(iv) Да носи отговорност за щетите, причинени от подадени от него пратки на имуществото/служителите на Куриера или на други пратки / лица. Отговорността е в размер на понесените от Куриера загуби или изплатените на трети лица обезщетения;
(v) Да заплати на Куриера стойността на услугата за пратки, изпратени за сметка на получател, при отказ за плащане от негова страна;
X. Декларации
10.1 С настоящото, Потребителят декларира и гарантира, че:
(i) съдържанието на пратката е описано правилно в товарителница, предоставена от Куриера, както и надлежно е предоставен пълният адрес, включително пощенският код, както и името на получателя;
(ii) съдържанието на пратката е правилно облепено с етикети, поставени от Потребителя на подходящо място от външната страна на пратката, така че да са ясно видни за Куриера. Етикетите следва да съдържат и пълният адрес на получателя, написан точно и четливо;
(iii) съдържанието на пратката е опаковано сигурно и внимателно от Потребителя или негови служители, отчитайки характера на пратката и обичайните рискове при транспортиране, включително свързаният с него процес на сортиране;
(iv) e посочил точното тегло на пратката и ще осигури при необходимост, специално оборудване за натоварване или разтоварване на пратката, на или от превозни средства на Куриера или негови подизпълнители;
(v) етикет за тежкотоварност e надеждно поставeн на подходящо място от външната страна на пратката, така че да е ясно видим за Куриера, за всяка пратка равна или надвишаваща 30 /тридесет/ килограма;
(vi) съдържанието на пратката не съдържа стоки, забранени от IATA или ICAO, и не съдържа “забранени стоки”;
(vii) е посочил точните ДДС идентификационни номера на Потребителя или на получателя, ш в случай на доставка в някоя от страните - членки на Европейския съюз, когато получателят плаща таксите на Куриера;
(viii) е приложил коректно попълнена търговска фактура в случай на мевдународна пратка (с правилно попълнен адрес за фактуриране, верен ДДС номер, правилно и четливо описание на стоките, кодът по Световната търговска организация ("GATT"), който представлява първите 6 цифри от кода на Хармонизираната система (“HS”), и точно тегло на съответната пратка).
10.2 С настоящото, Потребителят се съгласява да обезщети Куриера и да го предпази от всякаква отговорност, която последният би понесъл, както и да покрие всякакви разноски, вреди или разходи, извършени от Куриера и възникнали в резултат на нарушение на някоя от гореизброените декларации и гаранции.
XI. Недоставяеми и отказани пратки
11.1 В случай, че Куриерът не може да достави пратката поради неточен или непълен адрес, същият ще положи разумни усилия да открием правилния такъв. Куриетът ще уведоми Потребителя за промяната на адреса и ще достави, или ще се опита да достави пратката, на правилния адрес, независимо от обстоятелството, че може да са начислени допълнителни такси, ако правилният е различен от този, посочен в товарителницата, или на етикета, прикрепен към пратката. Доставки с отбелязана единствено пощенска кутия се приемат само, ако: (i) на Куриера е предоставен също телефонния номер на получателя, и (ii) Потребителят се е съгласил Куриерът да изпрати пратката по пощата до получателя, при невъзможност да извърши доставката от първи опит, като доказателството за изпращането по пощата ще бъде достатъчно доказателство за извършена доставка.
11.2 В случай, че Куриерът не може да достави пратката поради причина, която не може да му бъде вменена във вина, същичт ще се опита да остави съобщение на адреса на получателя, в което ще е посочено, че е направен опит за извършване на доставката, както и местонахождението на пратката. Ако след още един опит доставката не бъде извършена или получателят откаже да приеме доставката, Куриерът ще опита да се свърже с Потребителя с цел съгласуване на подходящите последващи действия. С настоящото, Потребителят се съгласява да заплати на Куериера всички разходи, които последният е сторил за експедирането, разпореждането с или връщането на пратката, както и таксите на Куриера (ако има такива) за извършването на трети или повече опити за доставка и за съгласуваните последващи действия. Ако Потребителят не даде на Куриера своевременни инструкции след вторият опит на последния да достави пратката, Куриерът има право да се разпореди с нея по начин, какъвто намери за добре (включително, но не само, връщането и обратно на Потребителя, унищожаването и или нейната продажба).
XII. ОТГОВОРНОСТ НА КУРИЕРА
12.1 Куриерът не е длъжен да обезщети Потребителя за загуба на приход, загуба на печалба, загуба на пазари, увреждане на репутация, загуба на клиентела, пропускане на възможност или друга косвена, случайна, специална или непряка вреда или загуба, възникнала поради каквато и да бъде причина, включително но не само от загуба, повреда, забавяне, неправилно (погрешно) доставяне или недоставяне на пратка на Потребителя, дори Куриерът да е знаел, че такива щети или загуби могат да възникнат.
12.2 Куриерът не е длъжен да обезщети Потребителя, ако пратката или част от нея е загубена, повредена, забавена, погрешно доставена или недоставена или ако е налице пълно неизпълнение на задължение на Куриера към Потребителя в резултат на:
(i) Независещи от Куриера обстоятелства, като (но не само):
- природни бедствия, включващи земетресения, циклони, бури, наводнения, пожари, епидемии, мъгли, снеговалежи или поледици;
- форсмажорни обстоятелства, включващи (но не само) война, катастрофи, терористични актове, стачки, ембарго, въздушни опасности, локални конфликти или граждански безредици;
- национални или местни въздушни или земни разрушения на транспортната мрежа или технически проблеми на видовете транспорт или съоръжения;
- скрити дефекти или присъщи недостатъци на съдържанието на пратката.
- престъпни деяния от трета страна като кражба и палеж.
(ii) Действия или бездействия на Потребителя, както и такива на трети лица, като:
- неточно или пълно неизпълнение от страна на Потребителя на задълженията му по настоящите Общи условия, и по-точно на гдекларациите, посочени в раздел X;
- действие или пропуск от страна на митнически органи, авиокомпания, летище или официални власти;
(iii) Съдържанието на пратката съдържа компонент, който е установен като “забранена стока”, дори и в случай, че Курирът е приел такава пратката погрешно.
12.3 Като се има предвид т.12.2 по-горе, Куриерът дължи обезщетение на Потребителят в случаите на виновно неизпълнение на своите задължения, а именно:
(i) загубени, ограбени или повредени, изцяло или частично, вътрешни и международни пратки;

(ii) върнати пратки, когато липсват мотиви за недоставянето им;

(iii) неспазване на сроковете за доставяне на пратката, които срокове са посочени в настоящите Общи условия или в индивидуалния договор с Потребител;

12.4 При одобрена рекламация, подадена по реда на раздел XIII по-долу, Куриерът дължи заплащането на обезщетение на рекламанта в размер, както следва:

(i) За случаите по т. 12.3, буква „i” и буква „ii” - 20 (двадесет) лева на килограм, но не повече от 40 лева на пратка;

(ii) За случаите по т. 12.3, буква „iii” – стойността на заплатената куриерска услуга;

12.5 С натоящото, Потребителят изрично се съгласява, че Куриерът няма да отговаря за каквито и да било вреди или разходи, възникнали в резултат на грешки, неправилни или непълни инструкции или действия/бездействия на служители, подизпълнители, контрагенти или каквито и да било трети лица, с които Потребителят е в правоотношения. С оглед на горното, Куриерът се ангажира единствено с това да следва инструкциите и специалните изисквания на тези трети лица, в случай, че: (i) те разполагат с пълномощно, удостоверяващо по надлежен начин правото им да представляват Потребителя във връзка с пратката, и/или (ii) Куриерът е получил изрично писмено потвърждение от Потребителя, че третите лица са упълномощени да действат от негово име и за негова сметка по конкретния начин.
XIII. Рекламационна процедура
13.1 В случай, че са налице основанията, ангажиращи отговорността на Куриера, посочени в т. 12.3 по-горе, Потребителят или получателят на пратката, има право на рекламация.
13.2 Потребителят уведомява писмено Куриера за загубата, вредата или забавянето на пратката в срок най-късно до 6 (шест) месеца, считано от датата на приемане на пратката за изпращане от Куриера. Рекламацията трябва да съдържа подробна информация за пратката и вредите, понесени от Потребителя или получателя в този случай, както и приложени екземпляр от товарителница (манифест), констативен протокол /за увредени пратки/, фактура или митнически документ, удостоверяващ съдържанието и стойността на пратката.

Куриерът приема за разглеждане единствено рекламация, към която е приложен констативен протокол, удостоверяващ наличието на увредена пратка като същият следва да е бил съставен от Куриера или негов подизпълнител при получаване на пратката и надлежно подписан от Куриера или негов подизпълнител и получателя.
13.3 Куриерът извърш

Created by Eurocoders
По отношение на прилагането и прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕО) 2016/679), който хармонизира правилата за защита на данните в държавите-членки на ЕС, Ви молим да се запознаете с нашата нова политика за поверителност и бисквитки. Можете да намерите повече информацияhere.Затвори