Правила и условия

Общи условия на договора с потребителите на неуниверсални пощенски услуги и ДАЙРЕКС АД

I. Предмет и общи положения
1.1 С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между ДАЙРЕКС АД, ЕИК 205037136, (наричано по-долу „Куриер“) и потребителите на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от Куриера, като се определят правата, задълженията и отговорностите на страните.
1.2 Потребители на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от Куриера, могат да бъдат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица (наричани по-долу „Потребител/и“).
1.3 Страните по договора по т.1 могат да договарят и други условия за предоставяне на неуниверсални пощенски услуги, за което сключват индивидуални договори или допълнителни споразумения, неразделна част от които са настоящите Общи условия.
II. Определения
2.1 Пратка означава стока или документ от всякакъв вид (независимо дали са насипни, или в един или повече пакети) , който е или които са приети от Нас за превозване от един адрес до друг, въз основа или без Наша товарителница или приемо-предавателен манифест;
2.2 Транспорт означава и включва, всички операции и услуги, които са предприети от Нас във връзка с пратката;
2.3.Куриерът извършва предлаганите услуги под търговската марка „Post One“.Търговската марка Post One, Пост Уан, Post One Easy post, както и наименованията Post One Track, One Letter, One Premium, One Express са обект на интелектуална собственост на Дайрекс АД.Дайрекс АД не предоставя по никакъв начин разрешение за упражняване на интелектуалните права върху тези марки.Тези търговски марки не могат да бъдат използвани, копирани, възпроизвеждани, модифицирани или предлагани по какъвто и да е начин осен след предварително писмено разрешение.
III. Приемане на Общите условия
3.1 Потребителят се счита уведомен за Общите условия от датата на публикуването им на следната интернет страница на Куриера: https://postone.eu Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на Куриера по всяко време. Куриерът информира за изменията или допълненията Потребителите, като публикува на горепосочената страница в интернет изменените Общи условия в срок не по-кратък от 7 (седем) дни преди влизането им в сила.
3.2 Потребителят се счита за обвързан с Общите условия от датата на подписване на индивидуален договор за ползване на услугите, предоставяни от Куриера, или, съответно, от датата на фактическо започване на ползване на услугите, а именно – чрез предаването на пратка от Потребителя на Куриера. В тази хипотеза, с предаването на пратката, Потребителят приема Общите условия, от свое име и/или от името на всеки друг, който има интерес от пратката, независимо от това дали предната част на товарителницата или приемо-предавателният протокол са подписани.
3.3 Настоящите Общи условия се отнасят и могат да се прилагат от всеки, който Куриерът използва или ангажира като подизпълнител, за да вземе, транспортира или достави пратката на Потребителя, както и от служители, управители и агенти на Куриера. В случай, че Потребителят предадете на Куриера пратка с устни или писмени инструкции, противоречащи на настоящите Общи условия, последният няма да е задължен да спазва тези инструкции.
IV. Услуги – характеристики, условия за достъп

4.1 Куриерът предоставя чрез транспортната си мрежа следните неуниверсални пощенски услуги:
4.1.1 куриерски услуги, предоставяни от Куриера на територията на Република България, съгласно описанието им в Тарифата за куриерски услуги на ДАЙРЕКС АД, неразделна част от Общите условия.
4.1.2 куриерски услуги, предоставяни от Куриера на/от територията други страни в света, съгласно описанието им в Тарифата за куриерски услуги на ДАЙРЕКС АД, неразделна част от Общите условия.
4.2 Куриерът гарантира равнопоставен достъп на Потребителите до предоставяните от него услуги чрез офисa/офисите на Куриера или на негови подизпълнители.
4.3 Пратките се приемат от адрес на подателя или в офиса/офисите на Куриера или на негови подизпълнители, в рамките на определено от Куриера работно време, което се поставя на видно и достъпно за всички Потребители място в офиса/офисите.
4.4 Потребителите, сключили индивидуален договор за неуниверсални пощенски услуги с Куриера, получават статут на т.нар. Одобрен клиент. За избягване на всякакво съмнение, Потребител придобива статута Одобрен клиент от датата на подписване на горепосочения индивидуален договор от него и от Куриера.
4.5 В случай, че не е налице индивидуален договор, сключен между Куриера и Одобрен клиент, договорът между Куриера и всеки друг Потребител се счита за сключен с приемане на пратка в местата за достъп или от адреса на последния, което се удостоверява с неговия подпис върху товарителницата или приемо-предавателния манифест и със заплащане цената на услугата. В случаите, когато Куриерът използва подизпълнител то тези общи условия се читат за приети от Клиента в момента на предаване на пратката на подизпълнителя и подпис върху документа който удостоверява това при подизпълнителя, включително, в случаите когато пратка, генерирана през профила на Клиента се предаде на подизпълнителя от трето лице или от служител, който не е изрично упълномощен за това.
4.6 Договорът се счита за изпълнен:
4.6.1 За куриерска пратка на територията на Република България – с доставката на пратката, което се удостоверява с подпис на получателя или друго лице на адреса посочен за адрес на доставка или упълномощено за това лице;
4.6.2 За международна куриерска пратка – с доставката на пратката на получателя или на упълномощено за това лице. (или друго лице на адреса посочен за адрес на доставка)Доставянето на пратката се удостоверява с подпис на получателя, или писмено потвърждение от страна на партньорът на Куриера, извършващ физическата доставка на пратката.Договорът се счита за изпълнен и в случаи, при които са направени един или повече опита за доставка, но крайният получател не е приел пратката или изрично я е отказал.
4.6.3. За международна куриерска пратка без проследяване - с предаване на пратката на подизпълнител , който ще осъществи доставката до крайния получател.
Информация за движението и доставката на пратката може да бъде получена на следната интернет страница на Куриера: https://postone.eu Информация за пратката на тази страница се пази 3 месеца след доставката.
V. Условия за приемане и доставяне на куриерски пратки. Маршрут за превоз и срокове за доставка

5.1.При изпращане на пратка, всички данни в товарителницата се попълват от Потребителя. С отпеатвнето на товарителницата или приемо-предавателния манифест и подписа си върху документа, Потребителят потвърждава достоверността на вписаните данни, поема пълна отговорност, ако те се окажат неточни, непълни или неверни, както и удостоверява, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.
В случай, че Куриерът приеме за изпращане пратка от Потребителя, се счита, че опаковката на същата е подходяща с оглед вида на пратката, заявен от Потребителя. Презумпцията по предходното изречение не се прилага, ако впоследствие се установи, че Потребителят не е предоставил на Куриера точна и пълна информация или пък е предоставил лъжлива такава, относно вида и естеството на приетата за изпращане пратка.
5.2 Всяка куриерска пратката се доставя на посочения от Потребителя адрес съобразно обявените от Куриера на неговата интернет страница срокове за доставка. Освен ако друго не е уговорено от страните в отделен индивидуален договор, максималният срок за доставка на пратка на територията на Европа, е 20 (двадесет) работни дни, а до останалата част от света – 30 (тридесет) работни дни.
Почивните дни, националните празници и неработните дни на банковите учреждения, както и забавяне, причинено от митнически органи, или поради други, независещи от Куриера причини, включително, но не само неопреодолима сила, не се включват при определяне времето за доставка посочено на интернет страницата на Куриера. Маршрутът, начинът на транспортиране на пратката, както и изборът на подизпълнител, в случай, че такъв се използва за доставката на конкретната пратка, ще бъдат избирани и преценявани от Куриера.
Куриерът отчита времето за доставка от деня следващ деня на приемане на пратката до осъществения първи опит за доставка на пратката до получателя.
При извънредни обстоятелства, свързани с надхвърляне на капацитета за обслужване на пратки от под-изпълнител е възможно последния да уведоми Куриера за увеличаванe на сроковете за доставка. В този случай Куриерът на свой ред уведомява Потребителите за променения срок за доставка за дадената дестинация по имейл или на интернет страницата си https://postone.eu в срок от 24 часа от получаване на информацията от под-изпълнителя. В този случай времето за доставка може да се удължи с максимум 10 работни дни.
VI. Пратки, съдържащи опасни и забранени стоки
6.1 Освен при условията на т. 5.12 по-долу, Куриерът не превозва стоки, които според неговата преценка могат да се характеризират като опасни стоки, включително, но не само, стоките, посочени като такива в техническите инструкции на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), правилата за опасни стоки на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), Международния морски кодекс за опасните стоки – т.нар. IMDG-Code, Правилата на Европейската конвенция за международен превоз на опасни стоки по шосе (ADR), както и посочени като опасни във всякакви други национални или международни правила и разпоредби, относими към транспортирането на опасни стоки.
6.2 Куриерът може, по своя преценка, да приеме за транспортиране в други страни някои видове опасни стоки, ако Потребителят, заявил тази услуга, отговаря кумулативно на следните условия: а) същият вече е получил статут на Одобрен клиент, а именно, налице е сключен индивидуален договор с Куриера; и б) при поискване от страна на Куриера, Потребителят е предоставил мостри на желаните да бъдат превозени опасни стоки; и в) Куриерът е потвърдил писмено съгласието си да транспортира опасните стоки;
Независимо от изпълнението на горепосочените кумулативни условия, Куриерът има право да откаже да извърши транспортиране на опасните стоки, в случай, че при предоставянето им за превоз на Куриера, се установи, че същите не са опаковани от Потребителя по начин, осигуряващ възпрепястваното и безопасното им превозване.
6.3 Куриерът има право да изисква допълнително заплащане за превоза на опасни стоки в зависимост от вида и количеството на опасните стоки, както и дестинацията, до която трябва да бъдат доставени.
6.4 При попълването на товарителницата за съответната вътрешна или международна пратка и при предаването и на Куриера, Потребителят се задължава да удостовери, че същата не съдържа вещества и предмети, забранени за транспортиране от българския закон или по силата на международен договор, включително, но не само: наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества; оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети; противоречащи на нравствените норми предмети; предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на пощенските служители или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения; религиозни материали на забранени или нерегистрирани секти или организации в страната на Потребителя, получателя или някоя от транзитните страни по пътя на пратката,; движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат; акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове.
6.4.1 В пратките, не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети. Ако въпреки това ограничение Потребителят постави в пратка ценни предмети като описаните по-горе то Куриерът няма никаква отговорност по отношение стойността в случай на увреда или загуба на пратката, дори да е бил информиран от Клиента за съдържанието на пратката и да я е приел за доставка.

6.4.2 В международните пратки, включително в тези с обявена стойност, освен веществата и предметите по т. 5.4, не могат да се поставят и други вещества и предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето или разпространяването на които, е забранено в страната на местоназначението или която и да е транзитна страна по пътя на пратката.
6.5 Потребителят трябва да даде пълно описание на съдържанието на пратката в товарителницата, като предоставянето на тази информация не го освобождава от задълженията и отговорностите му, свързани с предоставянето за превоз на опасни или забранени стоки. Куриерът има право да изисква от Потребителя предоставянето на мостра от стоката, която последният иска да бъде транспортирана, в случай, че първият има съмнения, че пратката съдържа забранена стока.
6.6 Независимо от това дали Куриерът е изискал, или не мостра от стоката, която Потребителят иска да бъде превозена, последният поема пълна отговорност за съдържанието на пратката, както и му се вменява задължение да докаже, че не е предал на Куриера с цел транспортиране опасна или забранена стока.
6.7 В случай, че Потребителят е предал на Куриера забранена или опасна стока за транспортиране, първият се съгласява и задължава изцяло да обезщети Куриера или неговите подизпълнители в случай, че трети лица предявят каквито и да било претенции за вреди, причинени им вследствие превоза на забранените или опасни стоки. С настоящото, Потребителят се съгласява, че Куриерът има право да се разпореди по какъвто и да било начин с опасни и/или забранени стоки, които са му били предадени за транспортиране.
7.1 Потребителят се съгласява, че пратките, превозвани от Куриера, могат да бъдат обект на сканиране за сигурност, включващо използването на рентгенова апаратура, а също и отваряни, а съдържанието им проверено при транзитен контрол.
6.8 С настоящото, Потребителят дава своето съгласие пратката да бъде задържана и отворена по всяко време от Куриера или компетентен държавен орган, съгласно условията на чл.93 от ЗПУ
6.9 Потребителят декларира, че е подготвил пратката предварително, лично или използвайки свои компетентни служители, както и че пратката е била защитена срещу неразрешено проникване по време на приготвянето, съхранението и транспортирането й, непосредствено преди Куриерът да приеме пратката за превоз.
6.10Куриерът си запазва правото във всеки един момент да откаже да приеме или транспортира пратка, ако: а) Потребителят действа в противоречие с уговореното в настоящите Общи условия или индивидуален договор, сключен между него и Куриера; и/или б) съдебен или арбитражен трибюнал, както и държавен орган, разпростиращи юрисдикцията си върху Куриера или Потребителя, или нормативен акт или международен договор, определят предоставянето на неуниверсалната пощенска услуга за съответната пратка като нарушаваща съществуваща разпоредба; и/или в) норма или други правила, приети по надлежния законен ред, правят по-скъпо или сериозно затруднено от финансова гледна точка осъществяването на превоз на съответната пратка с оглед разумната преценка на Куриера; и/или г) Куриерът има достатъчно основания да счита, че пратката съдържа опасни и/или забранени стоки;
VII. Митническо освобождаване, мита и такси
7.1 Отговорност на Потребителя е да информира Куриера за съдържанието на пратката, както и дали то подлежи на облагане с мита или други акцизи и такси (включително, но не само ДДС или други видове такси и данъци във връзка с пратката). Потребителят удостоверява, че всички данни и информация, предоставени от него, касаещи експорта и импорта на пратката, ще бъдат верни и точни. С настоящото Потребителят декларира, че е наясно с риска срещу него да бъде предявен граждански иск и/или да бъде предприето наказателно преследване, санкциите по които включват конфискация и продажба на пратката, в случай на заявени от него неистински или фалшиви данни, касаещи пратката или нейното съдържание.
7.2 В зависимост от маршрута на превоза, могат да бъдат наложени различни митнически мита, такси и други налози. В зависимост от случая, Куриерът може, но не е задължен, да предостави съдействие с оглед митническото освобождаване на пратката. С настоящото, Потребителят упълномощава Куриера за негов агент, единствено и само с цел освобождаване и представяне на пратката пред митническите власти. Потребителят удостоверява, че Куриерът е получател, единствено с цел определяне на митнически агент, който да осъществи митническото освобождаване и представяне на пратката пред митническите власти, в случай, че Куриерът превъзложи горепосочените митнически дейности на подизпълнител. Ако митническите власти изискат допълнителна документация за потвърждаване на декларацията за внос/износ или статута на Куриера по отношение освобождаване на пратки, Потребителят се задължава да осигури исканата документация за негова сметка.
7.3 Доколкото Куриерът доброволно е предоставил съдействие с оглед спазване и финализиране на необходимите митнически и други формалности относно освобождаването на пратката, тази помощ ще бъде извършена за сметка на Потребителя и на негов риск. Потребителят се съгласява да обезщетите Куриера и да го предпази от всякакви претенции, които могат да бъдат предявени срещу него, в резултат на предоставена от Куриера информация, както и да плати всички разходи, включително административни разходи, на последния, начислени във връзка с предоставените услуги съгласно тази точка.
7.4 С настоящото, Потребителят декларира и приема, че Куриерът не участва в търговските взаимоотношения между Потребителя и неговите подизпълнители, както и между него и получателя/вносителя на пратката. В този смисъл, Куриерът не може да се явява и не следва да бъде третиран като изпращач, вносител, краен получател или подизпълнител на Потребителя от търговска, юридическа или данъчна гледна точка. Следователно, всякакви мита, данъци, глоби, такси за съхранение или други разходи, платени от Куриера, в резултат на действия на митнически или други правителствени власти, или в резултат на неизпълнение от Потребителя и/или получателя на задължението да бъде осигурена подходяща документация и/или да бъде получен изискващият се лиценз или разрешение, ще бъдат фактурирани на Потребителя или на получателя на пратката. В случай, че Куриерът реши да фактурира тези такси на получателя и той откаже да ги плати, Потребителят се задължавате да ги заплати вместо него, заедно с такса, начислена от Куриера за ангажирания от него административен персонал, както и всички други допълнителни разходи, които последният ще направи. При първо поискване от страна на Куриера, Потребителят се задължава да предостави подходяща гаранция за всички мита, данъци, глоби, такси за съхранение или други разходи, предвидени в тази точка.
7.5 Куриерът не е отговорен за каквито и да е забавяния, загуби или вреди, причинени от намесата на митнически служители или на други държавни органи с оглед статута или освобождаване на пратката на Потребителя.
VIII. ДДС и други данъци, с които пратката се облага
8.1 Отговорност на Потребителя е да определи дали пратката му ще бъде обложена с ДДС или друг вид данък или такси. Куриерът не е компетентен да предоставя данъчни съвети или информация на Потребителя във връзка с пратката му с оглед сложността и разнообразието на данъчното законодателство в различните страни, през които същата може да премине или до които трябва да бъде доставена. В този смисъл, Куриерът не поема никаква отговорност във връзка с пратката му или с евентуални данъчни и други спорове или искове, които могат да бъдат заведени срещу Потребителя с оглед на същата. Потребителят се задължава напълно да обезщети Куриера, в случай, че последният претърпи каквито и да било вреди следствие предявени срещу него от държава или трети лица искове или претенции във връзка с данъчни или други юридически нарушения.
IX. Цени, срокове и начин на плащане
9.1 Цените на куриерски услуги са посочени от Куриера в неговата Тарифа, публикувана на следната интернет страница на Куриера https:postone.eu или в индивидуален договор с Потребителя, в случай, че такъв е бил сключен съгласно т.1.3 от Общите условия с Одобрен клиент. Цените, посочени в индивидуалния договор не могат да бъдат по-високи от цените по Тарифата.
9.2 Цените на куриерските услуги, предоставяни от Куриера на Потребител, който не е придобил статута на Одобрен клиент, се предплащат от Потребителя, в брой или по банков път. Тарифата на Куриера, също така, се поставя на видно място в местата за достъп в офиса на Куриера. Тя е определена от последния, съгласно изискванията на Закона за пощенски услуги и се предоставя в Комисията за регулиране на съобщенията за сведение в срок от 10 (десет) дни преди влизането й в сила за Потребителите.
9.3 Потребителят, който е придобил статут на Одобрен клиент, се съгласява да заплати на Куриера цената на превоза на пратката между адресите, указани в товарителницата, таксите за избраните допълнителни услуги, както и дължимия за услугата ДДС, в 7 /седем/ дневен срок от датата на фактурата, издадена от Куриера, в случай, че страните не са уговорили друго в индивидуален договор.
9.4 В случай, че Потребителят прецени, че има основание да оспори издадената от Куриера фактура за превоза, същият може да направи това в 7 /седем/ дневен срок от нейното издаване като изпрати писмено уведомление до Куриера. Последният е длъжен да направи проверка на фактурата във възможно най-кратки срокове като при наличие на установена неточност, Куриерът предприема съответните действия по корекция с оглед позволеното, съгласно действащите закони и счетоводни стандарти. Потребителят изрично се съгласява, че неоспорването на фактурата в рамките на 7 (седем) дни от издаването и, ще се счита за мълчаливо одобрение на същата като Потребителят се отказва от всички свои права за нейно бъдещо оспорване. С настоящото, Потребителят декларира, че му е известно обстоятелството, че дължи заплащане на фактурата в срока по т.8.3 или в този, определен в индивидуален договор, независимо дали същата е оспорена или не.
9.5 Цените на куриерските услуги, предоставяни от Куриера, се изчисляват съобразно цените, приложими за съответната пратка, посочени в актуалната Тарифа на Куриера. Куриерът има право да провери теглото и/или обема на пратката. В случай, че се установи противоречие с декларираните от Потребителя тегло и/или обем, последният се съгласява, че измерените от Куриера теглото и/или обем, могат да се използват за изчисление на цената на куриерската услуга. За основа на калкулацията се използва по-високата стойност между декларираните от Потребителя тегло и/или обем и тези, установени от Куриера при измерване на пратката.
9.6 Всички мита, ДДС върху стоките, както и всички други такси, с които пратката е обложена в страната на получателя, се заплащат от получателя при доставка на пратката. В случай, че получателят откаже да плати, Потребителят се съгласява да покрие всички неплатени от получателя мита, данъци и такси в 7 (седем) дневен срок от уведомяването му за това. Същата практика се прилага и в случай, че при изпращане на пратката Потребителят е посочил специални инструкции за плащане, включително, но не само, че трето лице ще покрие горепосочените разноски за мита, данъци, глоби, разходи, доплащания и санкции, наложени във връзка с пратката.
9.7 Цените за доставка посочени в актуалната Тарифа на Куриера, включват оформяне на обичайните митнически формалности при пратки, неизстискващи формално митническо освобождаване.Куриерът си запазва правото да таксува всички допълнителни административни разходи, явяващи се наложителни с оглед освобождаването на пратката с цел доставянето и до получателя. В тази връзка, могат да възникнат допълнителни такси в някои страни, предвиждащи извършване на сложни митнически процедури, включващи /но не само ограничени до/ пратки, които изискват: (i) формално деклариране пред митническите органи, включващи повече от три различни стоки; (ii) митнически контрол или необходимостта от доставката на стоките да се извърши под митнически контрол; (iii) временни вносни облекчения; или (iv) разрешения, издавани от други държавни ведомства, различни от митническите власти.
С оглед законодателството в някои страни, е възможно Куриерът да извърши авансови плащания на вносни мита, данъци или глоби от името на вносителя, като всички административни такси, включени в тази допълнителна услуга по освобождаване на стоката, ще бъдат платими от получателя на пратката, съответно от Потребителя.
9.8 Издадената от Куриера фактура не е придружена от Доказателство за доставката (Proof of Delivery – POD) или каквито и да било други допълнителни документи. Фактурата се заплаща във валутата, посочена в самата нея.
9.9 В случай, че Потребителят не заплати на Куриера стойността на фактурата, в срока, посочен за това в т. 8.3 по-горе или в индивидуален договор, с настоящото Потребителят се съгласява, че Куриерът има право да претендира неустойка в размер на 0,1 % от неплатената стойност за всеки ден забава.
9.10 С цел обезпечаване всички вземания на Куриера към Потребителя, с приемаенто на тези Общи Условия Потребителят предоставя на Куриера право на залог върху всички свои пратки, които се намират във владение на Куриера, като последният може да задържи приходите от продажбата им за погасяване на неплатените от Потребителя суми.
Куриерът има право на задържане за изискуемото си вземане срещу Потребителя върху пратките на последния, които се намират във владение на Куриера.
X. Права и задължения на Куриера и Потребителя
10.1 Куриерът има следните права:
(i) Да организира и изпълни по свое усмотрение приемането, обработката, транспортирането и доставката на пратките, използвайки маршрути, транспортни средства или подизпълнители, които намери за оптимално и целесъобразно;
(ii) Да изисква пратката да бъде в подходящ вид и в опаковка за транспортиране, която да не застрашава целостта или съдържанието на другите пратки. Куриерът има право да доопакова или преопакова пратки, чиято цялост е нарушена, с цел запазване на съдържанието им;
(iii) Да получи обезщетение от Потребителя за причинени от неговите пратки щети, нанесени на Куриера или на другите пратки;
(iv) Куриерът има право да изисква при предаване на пратката от Потребителя, същата да бъде отворена.
(v) Куриерът може да изиска от Потребителя съгласие за извършване на проверка при съмнение за поставени забранени предмети или вещества. В случай, че Потребителят откаже да даде такова съгласие, пратката не се приема за превоз от Куриера;
10.2 Куриерът има следните задължения:
(i) Да постави настоящите Общи условия и Тарифата на видно и достъпно място във всеки свой офис, на интернет страницата си https://postone.eu . както и да ги предоставя безплатно на Потребителите при поискване;
(ii) Да изпълнява допълнителни разпореждания на Потребителя преди пратката да е доставена, ако те са изпълними и не нарушават организацията на работа на Куриера и са заплатени, ако са направени допълнителни разходи от Куриера за това;
(iii) Да гарантира на всички Потребители равнопоставен достъп до предлаганите услуги;
(iv) Да пази тайната на кореспонденцията по време и след извършване на услугата;
(v) Да предостави на Потребителите информация за характеристиките на услугите, за условията и реда за ползването им;
(vi) Да разглежда и взема становище по молби, жалби и предложения от Потребителите в едномесечен срок от подаването им;
(vii) Да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, причините и основателността им и предприетите след разглеждането им действия. Данните от регистъра се съхраняват за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни;
(viii) Да обезщети потребителите, съгласно Раздел XII
10.3 Потребителят на куриерски пратки има следните права:
(i) Да се разпорежда с пратките до момента на връчването им на получателя, в качеството си на техни законни притежатели и разпоредители, като се задължават да поемат всички разноски на Куриера по изпълнението на разпорежданията;
(ii) Да получават пълна информация за характеристиките и параметрите на предлаганите от Куриера услуги;
(iii) Да получават куриерски услуги на нужното качество по отношение доставката на пратките;
(iv) Да подават молби, жалби и предложения и да получават отговор в едномесечен срок от подаването им;
(v) Да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията;
(vi) Да получават обратно пратката си при отказ на получателя да я приеме, като заплатят съответната сума на Куриера;
(vii)Да получават обезщетение при нанесени от Куриера вреди по реда на Раздел XII.
10.4 Потребителят на куриерски пратки има следните задължения:
(i) Да предплати цената за услугата, съгласно обявените в Тарифата цени, освен ако не е посочен друга стойност или начин на плащане в индивидуалния договор или допълнително споразумение;
(ii) Да предостави максимално пълна и вярна информация за получателя на пратката, нейната стойност и съдържание;
(iii) Да опакова пратките си във вид годен за транспортиране, като всички следствия от неизпълнение на това са за негова сметка, риск и отговорност;
(iv) Да носи отговорност за щетите, причинени от подадени от него пратки на имуществото/служителите на Куриера или на други пратки / лица. Отговорността е в размер на понесените от Куриера загуби или изплатените на трети лица обезщетения;
(v) Да заплати на Куриера стойността на услугата за пратки, изпратени за сметка на получател, при отказ за плащане от негова страна;
XI. Декларации
11.1 С настоящото, Потребителят декларира и гарантира, че:
(i) съдържанието на пратката е описано правилно в товарителница, предоставена от Куриера, както и надлежно е предоставен пълният адрес, включително пощенският код, както и името на получателя;
(ii) съдържанието на пратката е правилно облепено с етикети, поставени от Потребителя на подходящо място от външната страна на пратката, така че да са ясно видни за Куриера. Етикетите се предостяват на Потребителя от Куриера през електорнната ми система.
(iii) съдържанието на пратката е опаковано сигурно и внимателно от Потребителя или негови служители, отчитайки характера на пратката и обичайните рискове при транспортиране, включително свързаният с него процес на сортиране;
(iv) e посочил точното тегло на пратката и ще осигури при необходимост, специално оборудване за натоварване или разтоварване на пратката, на или от превозни средства на Куриера или негови подизпълнители;
(v) етикет за тежкотоварност e надеждно поставен на подходящо място от външната страна на пратката, така че да е ясно видим за Куриера, за всяка пратка равна или надвишаваща 30 /тридесет/ килограма;
(vi) съдържанието на пратката не съдържа стоки, забранени от IATA или ICAO, и не съдържа “забранени стоки”;
(vii) е посочил точните ДДС идентификационни номера на Потребителя или на получателя, ш в случай на доставка в някоя от страните - членки на Европейския съюз, когато получателят плаща таксите на Куриера;
(viii) е приложил коректно попълнена търговска фактура в случай на международна пратка (с правилно попълнен адрес за фактуриране, верен ДДС номер, правилно и четливо описание на стоките, кодът по Световната търговска организация ("GATT"), който представлява първите 6 цифри от кода на Хармонизираната система (“HS”), и точно тегло на съответната пратка).
11.2 С настоящото, Потребителят се съгласява да обезщети Куриера и да го предпази от всякаква отговорност, която последният би понесъл, както и да покрие всякакви разноски, вреди или разходи, извършени от Куриера и възникнали в резултат на нарушение на някоя от гореизброените декларации и гаранции.
XII. Недоставяеми и отказани пратки
12.1Препоръчани пратки с доставка срещу подпис не могат да бъдат доставяни в пощенски кутии.
12.2.Всички пратки се доставят до адрес на крайния получател, посочен от Потребителя ( за пощенски услуги, с доставка до пощенска кутия или пакет станция – това може да е адресът на пакет станцията или пощенския клон ), но не задължително лично на посочения краен получател.
12.3 Пратки до отдалечени адреси, обслужвани от централен пункт за получаване се доставят до този приемен пункт.
12.4 В случаи, при които пратката се окаже неприемлива за получаване или стойността и е занижена за целите на митническото облагане, получателят не може да бъде открит или откаже да я приеме, или да заплати дължимите мита, сборове и други такси за приемане на пратката, Куриерът ще положи всички разумни усилия да върне пратката на Подателя за сметка на последния. Ако това се окаже невъзможно пратката може да бъде оставена за разпореждане от страна на Куриера, без това да създава каквито и да било задължения към Подателя или трети лица, като Куриерът използва приходите за покриване на извършените логистични услуги и направени административни разходи и при наличие на остатък от сумата, ако има такъв – се връща на Подателя
XIII. ОТГОВОРНОСТ НА КУРИЕРА
13.1 Отговорността на Куриера е строго ограничена само до случаи на пряка загуба и увреждане на пратката и в рамките на стойностите “на килограм”, определени в настоящата т. 6. Всички други видове обезщетения за загуби или повреди са изключени (включително, но не само такива за пропуснати ползи, приходи, лихви, бъдещи дейности), независимо дали тези щети или загуби са специални или непреки, дори ако Куриерът е била уведомена за риска от такива загуби или щети преди или след приемането на пратката.13.2
Куриерът не е длъжен да обезщети Потребителя, ако пратката или част от нея е загубена, повредена, забавена, погрешно доставена или недоставена или ако е налице пълно неизпълнение на задължение на Куриера към Потребителя в резултат на:

(i) Независещи от Куриера обстоятелства, като (но не само):
- природни бедствия, включващи земетресения, циклони, бури, наводнения, пожари, епидемии, мъгли, снеговалежи или поледици;
- форсмажорни обстоятелства, включващи (но не само) война, катастрофи, терористични актове, стачки, ембарго, въздушни опасности, локални конфликти или граждански безредици;
- национални или местни въздушни или земни разрушения на транспортната мрежа или технически проблеми на видовете транспорт или съоръжения;
- скрити дефекти или присъщи недостатъци на съдържанието на пратката.
- престъпни деяния от трета страна като кражба и палеж.
-забавяния, причинени от действия или бездействия на митнически органи;
(ii) Действия или бездействия на Потребителя, както и такива на трети лица, като:
- неточно или пълно неизпълнение от страна на Потребителя на задълженията му по настоящите Общи условия, и по-точно на декларациите, посочени в раздел X;
- действие или пропуск от страна на митнически органи, авиокомпания, летище или официални власти;
(iii) Съдържанието на пратката съдържа компонент, който е установен като “забранена стока”, дори и в случай, че Куриерът е приел такава пратката погрешно.
13.3 Като се има предвид т.13.2 по-горе, Куриерът дължи обезщетение на Потребителят в случаите на виновно неизпълнение на своите задължения, а именно:
(i) загубени, ограбени или повредени, изцяло или частично, вътрешни и международни пратки;

(ii) върнати пратки, когато липсват мотиви за недоставянето им;

(iii) неспазване на сроковете за доставяне на пратката, които срокове са посочени в Тарифата част от настоящите Общи условия или в индивидуалния договор с Потребител;

13.4 При одобрена рекламация, подадена по реда на раздел XIII по-долу, Куриерът дължи заплащането на обезщетение на рекламанта в размер до нейната действителна парична стойност, като не може да надвишава както следва:

(i) За случаите по т. 12.3, буква „i” и буква „ii” -
20 EUR/ (25 USD/кг) за пратки, транспортирани по въздух или други несухопътни начини на транспортиране ли

(ii) 10 EUR(12 USD) / кг за пратки, транспортирани по суша;

(iii) Ако дадена Пратка се транспортира с комбинация от въздушен, сухопътен или друг вид транспорт, ще се приема, че тя е пренесена по въздух.
(ii) За случаите по т. 12.3, буква „iii” – стойността на заплатената куриерска услуга;

13.5 Ако Потребителят, или негов Клиент прецени, че гореописаните параметри на отговорността на Куриера са недостатъчни, той трябва да декларира реалната стойност на съдържанието на пратката и да заяви услугата Застраховка, както е описано в Приложение 2 “Ценова Тарифа“ или сам да си извади такава.

13.6 С настоящото, Потребителят изрично се съгласява, че Куриерът няма да отговаря за каквито и да било вреди или разходи, възникнали в резултат на грешки, неправилни или непълни инструкции или действия/бездействия на служители, подизпълнители, контрагенти или каквито и да било трети лица, с които Потребителят е в договорни правоотношения. С оглед на горното, Куриерът се ангажира единствено с това да следва инструкциите и специалните изисквания на тези трети лица, в случай, че: (i) те разполагат с пълномощно, удостоверяващо по надлежен начин правото им да представляват Потребителя във връзка с пратката, и/или (ii) Куриерът е получил изрично писмено потвърждение от Потребителя, че третите лица са упълномощени да действат от негово име и за негова сметка по конкретния начин.
XIV. Рекламационна процедура
14.1 Всички потребители имат право на рекламация, в случай, че са налице основанията, ангажиращи отговорността на Куриера, посочени в т. 12.3 по-горе.
14.2 Потребителят уведомява писмено Куриера за загубата, вредата или забавянето на пратката в срок най-късно до 60 дни от датата на приемане на пратката за изпращане от Куриера, в противен случай Куриерът не носи никаква отговорност Рекламацията трябва да съдържа подробна информация за пратката и преките вреди, понесени от Потребителя или получателя в този случай, както и приложени екземпляр от товарителницата, манифест,констативен протокол за увредени пратки, фактура или митнически документ, удостоверяващ съдържанието и стойността на пратката. Куриерът има право да поиска кореспонденцията между Потребителя и получателя, както и да изиска рекламантът да му предостави за проверка съдържанието и оригиналната опаковка на пратката.

14.3 Куриерът извършва проверка на рекламацията, както и на фактите и обстоятелствата, свързани с нея. Куриерът уведомява писмено рекламанта за резултата по всяка редовно предявена рекламация в срок до един месец от постъпването на писмената рекламация за вътрешни пратки и до три месеца за международни пратки.
14.4 При уважаване на рекламацията от Куриера, същият изплаща обезщетение на рекламанта съгласно клаузите на раздел XII по-горе, в едномесечен срок от датата на уведомлението по т. 14.3.В случаите, когато обезщетението напълно покрива стойността на стоката в предявената рекламация Куриерът има право да изиска рекламантът да му предостави съдържанието и оригиналната опаковка на пратката преди да изплати обезщетението
14.5 За избягване на всякакво съмнение, Куриерът приема, че пратката е била доставена в добро състояние, освен ако получателят, при приемане на получената пратка, е отбелязал причинени вреди в досието за доставка на Куриера или негов подизпълнител осъществил доставката..
14.5.1 За международни пратки с проследяване, доставяни без подпис, страните приемат, че пратката е била доставена в добро състояние, освен ако получателят не предостави подписан и подпечатан от полицията или крайният подизпълнител на Куриера официален констативен протокол за увреждането.
14.5.2 За международни пратки без проследяване , страните приемат, че пратката е била доставена в добро състояние, освен ако получателят не предостави подписан и подпечатан от полицията или крайният подизпълнител на Куриера, доставил пратката официален констативен протокол за увреждането.14.5.3. За избягване на всякакво съмнение, страните приемат, че пратката е била доставена в рамките на посочените транзитни времена и за нея не се дължи обезщетение по реда на 13.2 (i) и (ii), а именно обезщетение поради върната без мотиви пратка или пратка със забавена доставка, при спазване на хипотезите на 4.6 Изпълнение на договора за доставка на пратки , 5.2 Срокове за доставка и раздел XII Недоставяеми и отказани пратки.
14.6 Рекламацията се счита за редовно предявена единствено тогава, когато към момента на нейното подаването на Куриера вече са заплатени всички дължими суми във връзка с превоза на пратката, обект на рекламация.
14.7 Ако рекламацията, подадена в съответствие с горните разпоредби, е отхвърлена изцяло или частично от Куриера или е оставена без отговор в срока по т.13.3, рекламантът може да отправи писмено искане пред Комисията за регулиране на съобщенията за становище по спора.XV. Защита на личните данни
15.1 В случай, че Потребителят предоставя на Куриера лични данни, необходими с оглед изпълнението на куриерската услуга, първият декларира и гарантира, че: (i) е спазил всички разпоредби на местното законодателство, касаещи ползването и разпространението на лични данни; и (ii) законодателството позволява предоставянето на тези лични данни от Потребителя на Куриера, както и обработката им от последния с оглед превоза на пратка;
15.2 С оглед на горното, Потребителят се задължава да обезщети Куриера в случай, че трети лица предявят претенции към последния с оглед извършено нарушение на местното законодателство, касаещо ползването на лични данни, свързано с превоза на пратка на Потребителя.
15.3 За избягване на всякакво съмнение, с настоящото Куриерът уточнява, че единствено следва инструкциите на Потребителя с оглед на пратката. Куриерът декларира, че няма да използва предоставените от Потребителя лични данни за каквито и да било други цели, освен за доставяне на пратката, както и че ще предприеме необходимите технически и организационни мерки да предотврати кражба и злоупотреби с лични данни.
15.4 Куриерът декларира, че ще предоставя лични данни единствено на свои служители, работници, подизпълнители, представители и/или консултанти, когато това е свързано с извършване на превоза на пратката, както и на държавни и международни институции, в случай, че те изискват информация за лични данни въз основа на законни техни правомощия.
XVI. Ред за решаване на спорове
16.1 В случай, че някоя от клаузите и условията е обявена за нищожна или недействителна, това няма да влияе върху действието на другите клаузи на настоящите Общи условия, които остават в сила.

16.2 Спорове между Куриера и Потребителя се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията и други компетентни органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

16.3 За неуредените в тези Общи условия събития и понятия се прилага действащото българско законодателство.


Created by Eurocoders
По отношение на прилагането и прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕО) 2016/679), който хармонизира правилата за защита на данните в държавите-членки на ЕС, Ви молим да се запознаете с нашата нова политика за поверителност и бисквитки. Можете да намерите повече информация тук.Затвори