Правила и условия

Общи условия на договора с потребителите на неуниверсални пощенски услуги

I. Предмет и общи положения

1.1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Пост Уан Груп ООД, ЕИК 206518959, (наричано по-долу „Пощенски оператор“, „Нас“, „Ние“) и потребителите на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от Пощенския оператор, като се определят правата, задълженията и отговорностите на страните.
1.2. Потребители на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от Пощенски оператора, могат да бъдат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица (наричани по-долу „Потребител/и“).
1.3. Страните по т. 1 могат да договарят и други условия за предоставяне на неуниверсални пощенски услуги, за което сключват индивидуални договори или допълнителни споразумения, неразделна част, от които са настоящите Общи условия.

II. Определения

2.1. „Пратка“ означава стока или документ от всякакъв вид (независимо дали са насипни или не и са в един или повече пакета) , който е или които са приети от Нас за превозване от един адрес до друг, с прикрепена към тях товарителница или етикет от нашата система.
2.2. „Транспорт“ означава и включва всички операции и услуги, които са предприети от Нас във връзка с доставката на пратката.

III. Уведомления

3.1. Уведомления, изпратени на имейл адреса въведен от Потребителя в уеб базираната платформа на Пост Уан Груп ООД, се считат за надлежно изпратени.

IV. Приемане на Общите условия

4.1 Потребителят се счита уведомен за настоящите Общите условия от датата на публикуването им на интернет страница на Пощенския оператор: https://postone.eu. Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на Пощенски оператор по всяко време. Пощенският оператор информира за измененията или допълненията Потребителите, като публикува на горепосочената страница в интернет изменените Общи условия в срок не по-кратък от 7 (седем) дни преди влизането им в сила.
4.2 Потребителят се счита за обвързан с настоящите Общи условия, считано от датата на по-рано настъпилото събитие както следва:
4.2.1 Датата на подписване на индивидуален договор за ползване на услугите.
4.2.2 Датата на генериране на товарителница или етикет за всяка пратка.
4.3 Настоящите Общи условия се отнасят и могат да се прилагат от всеки, който Пощенският оператор използва или ангажира като подизпълнител, за да вземе, транспортира или достави пратката на Потребителя, както и от служители, управители и агенти на Пощенския оператор. В случай че Потребителят предаде на Пощенския оператор пратка с устни или писмени инструкции, противоречащи на настоящите Общи условия, в този случай превес имат последните
4.4 Потребителят носи пълна отговорност за достъпа до профила си в уеб базираната платформа на Пост Уан Груп ООД, където се подготвят пратките, както и за паролата и потребителското име за създаване на пратки чрез клиентска интеграция със системата на Пост Уан Груп ООД (АПИ/API).
4.5 Паролата за уеб базираната платформа на Пост Уан Груп ООД, както и за достъп до системата на Пост Уан Груп ООД през АПИ е недостъпна за Пощенския оператор и може да бъде променя неограничен брой пъти само от Потребителя. Отговорност на Потребителят е да опази тайната на потребителския си профил и да не предоставя данните за него на трети лица. Документите, създадени в уеб базираната платформа с личната парола и потребителско име на Потребителя, както и през АПИ, са електронни документи по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
4.6 Потребителят не може да прехвърли отговорността за създаване и изпращане на пратки към трети лица (негови служители или други), получили достъп до профила му, и е изцяло отговорен, съгласно настоящите ОУ за всички пратки създадени в профила му или през клиентска интеграция и предадени за доставка на Пощенския оператор.

V. Услуги – характеристики, условия за достъп

5.1 Пощенският оператор предоставя чрез транспортната си мрежа следните неуниверсални пощенски услуги:
5.1.1 Куриерски услуги, предоставяни от Пощенски оператора на територията на Република България, съгласно описанието им в Тарифата за куриерски услуги на Пост Уан Груп ООД, неразделна част от настоящите Общи условия.
1.1. 5.1.2 Куриерски услуги, предоставяни от Пощенския оператор на/от територията на други държави в света, съгласно описанието им в Тарифата за куриерски услуги на Пост Уан Груп ООД, неразделна част от Общите условия.5.2.Имената и характеристиките на куриерските услуги са както следва:
5.2.1„ONE LETTER“ – услуга без проследяване до държави по целия свят за пратки до 2 кг и размери, както следва – най-дълга страна 60 см и сбор на трите страни 90 см.
5.2.2 „ONE BASIC“ – услуга с частично проследяване - дава възможност Потребителят да извърши проследяване на пратката до момента на пристигане на пратката в държавата на получателя, за пратки до 0.5 кг и размери, както следва – най-дълга страна 60 см и сбор на трите страни 90 см. За избягване на всякакво съмнение в тази услуга не е наличен статус „Доставено“, потвърждаващ доставката на пратката на получателя.
5.2.3„ONE TRACK“ – услуга с проследяване до държави по целия свят за пратки до 2 кг и размери, както следва – най-дълга страна 60 см и сбор на трите страни 90 см.
5.2.4„ONE PREMIUM“ – услуга с проследяване до държави по целия свят за пратки до 20 кг и размери, както следва – най-дълга страна 100 см и сбор на трите страни 150 см.
5.2.5„ONE EXPRESS“ – услуга с проследяване до държави по целия свят за пратки до 15 кг и размери, както следва – най-дълга страна 100 см и сбор на трите страни 150 см.
5.2.6„ONE SELECT“ – услуга с проследяване до САЩ за пратки до 5 кг и размери, както следва – най-дълга страна 70 см и сбор на трите страни 100 см.
5.3 Потребителят има възможност да избере допълнителни услуги срещу таксуване за някоя или всички от посочените по-горе базови услуги, както следва:
5.3.1. SMS известяване на получателя.
5.3.2. emil известяване на получателя.
5.3.3. Застраховка с едно от следните покрития 45, 50, 100, 150, 200, 300, 500 Евро.
5.3.4. Наложен платеж.

5.4 Пощенският оператор гарантира равнопоставен достъп на Потребителите до предоставяните от него услуги чрез офиса/офисите на Пощенския оператор или на негови подизпълнители.
5.5 Пратките се приемат от адрес на подателя или в офиса/офисите на Пощенския оператор или на негови подизпълнители в рамките на определено от Пощенския оператор работно време, което се поставя на видно и достъпно за всички Потребители място в офиса/офисите, както и на уеб страницата на Пощенски оператора. Крайният час за приемане на пратки от адрес зависи от пощенския код на адреса и се определя от Пощенския оператор.
5.6 Потребителите, сключили индивидуален договор за неуниверсални пощенски услуги с Пощенския оператор, получават статут на т.нар. „Одобрен клиент“. За избягване на всякакво съмнение, Потребител придобива статута „Одобрен клиент“ от датата на подписване на горепосочения индивидуален договор от него и от Пощенския оператор.
5.7 В случай че не е налице индивидуален договор, сключен между Пощенския оператор и Одобрен клиент, договорът между Пощенския оператор и всеки друг Потребител се счита за сключен с генериране на етикета за пратката в електронната система на Пощенския оператор, като не е нужен физически подпис на Потребителя.
5.8 Договорът се счита за изпълнен:
5.8.1.С доставка на пратката на получателя, удостоверено със статус „Доставено“ в електронната система за проследяване на партньора, с който се доставя дадена пратка – за пратки с проследяване.
5.8.2 С предаване на пратката на партньора, с който ще се доставя дадената пратка, удостоверено с подпис на транспортния документ (например, но не само ЧМР, въздушна товарителница или друг подобен документ) – за пратки без проследяване.
5.8.3. Връщане на пратката на изпращача при непълен адрес, неточен адрес, отказ на получателя да приеме пратката или друга независеща от Пощенския оператор причина за не-доставяне на пратката.
5.8.4 С унищожаването на куриерската пратка по реда на настоящите Общи условия.
5.9 Пратките изпращани с Пост Уан се доставят до адреса, посочен на етикета или друг адрес, заявен от получателя впоследствие (при възможност за промяна на адреса на доставка). Пратките се доставят на лицето, посочено като получател, на негов родител или законен настойник/попечител, съответно ако е малолетно или непълнолетно, или на упълномощено от получателя лице. Куриерските пратки при доставката се предават на посочения в товарителницата адрес, на лицето по предходното изречение лично, а в негово отсъствие, на лице, което се е задължило пред Пощенския оператор или негов подизпълнител да му я предаде (напр. лице от домакинството на получателя, друго лице, което във времето на доставката се намира на адреса на получаване, портиер, охрана, деловодство при адрес на получателя в жилищна или административна сграда и др.). Пратките до получател-юридическо лице се доставят на адреса по товарителница, а когато адресът се намира в сграда със забранен за външни лица достъп - пратката може да се достави на рецепция, охрана, портиер, деловодство. Получателите на куриерски пратки могат да упълномощават други лица да ги получават писмено, чрез предоставяне на ПИН, телефонен разговор, електронно съобщение или по друг подходящ начин, като изрична форма за упълномощаването не се предвижда.
5.10. За определени дестинации и партньори пратките се поставят в пощенската кутия на получателя, обозначено или не място за получаване на пратки, съсед, портиер или други лица на адреса, посочен на етикета, които са съгласни да приемат дадената пратка, като с последното пратката се счита за доставена. Информация за движението и доставката на пратката може да бъде получена на следната интернет страница на Пощенския оператора: https://postone.eu. Информация за пратката на тази страница се пази до 6 месеца след доставката.

VI. Условия за приемане и доставяне на куриерски пратки. Маршрут за превоз и срокове за доставка
6.1 При изпращане на пратка всички данни в товарителницата се попълват от Потребителя. С генериране на етикета в електронната система на Пощенския оператор, Потребителят потвърждава достоверността на вписаните данни, поема пълна отговорност, ако те се окажат неточни, непълни или неверни, както и удостоверява, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. С генериране на етикета в електронната система на Пощенския оператор, Потребителят потвърждава предоставените лични данни и дава съгласието си за обработването им, необходимo за изпълнение на сключения договор за куриерска услуга, по който е страна.
6.2 В случай че Пощенският оператор приеме пратка от Потребителя, се счита, че опаковката на същата е подходяща с оглед вида на пратката, заявен от Потребителя. Всяка пратка приета за доставяне от Пощенския оператор се счита за подходящо и достатъчно опакована. Презумпцията по предходното изречение не се прилага, ако впоследствие се установи, че Потребителят не е предоставил на Пощенския оператор точна и пълна информация или пък е предоставил лъжлива такава относно вида и естеството на приетата за изпращане пратка. Правилното и подходящо опаковане е отговорност на Потребителя. В случай на чупливи или специфични пратки, Пощенският оператор трябва да бъде уведомен изрично и върху пакета да бъде отбелязано това обстоятелство. В противен случай, Пощенския оператор не носи отговорност при скрита или явна вреда. Под „специфични пратки“ страните по тези Общи условия ще разбират: 1) товари, които е възможно да нарушат външния вид и/или целостта на останалите пратки и/или застрашават сигурността на лицата, извършващи транспортирането и товаро-разтоварните дейности; 2) които изискват особена опаковка, за да бъдат приведени във вид, при който ще бъдат превозвани безопасно от Пощенския оператор; 3) при специални указания за начина на транспортиране (посока, не прегъвай, не обръщай); 4) химични вещества; 5) субстанции за хуманитарната и ветеринарната медицина; 6) багрилни вещества, поставени; 7) парфюмерийни продукти; 8) авточасти (агрегати, механизми и др.) втора употреба, съдържащи или съдържали течности и фракции, изливането на които може да увреди други транспортирани пратки: двигатели, скоростни кутии, резервоари, казанчета за охладителна течност и радиатори, бензинови/дизелови горивонагнетателни помпи, диференциали, хидравлични рейки, помпи и цилиндри, мотори/скутери и техни части, други машинни елементи и редуктори, съдържащи масла, антифриз и течности; 9) заредени с електролит акумулатори; 10) всички товари, съдържащи течности.
6.3 Всяка куриерска пратка се доставя на посочения от Потребителя адрес или куриерски офис/пакетен терминал съобразно обявените от Пощенския оператор на неговата интернет страница срокове за доставка. Освен ако друго е уговорено от страните в отделен индивидуален договор, максималният срок за доставка на пратка на територията на Република България, е 5 (пет) работни дни, 20 (двадесет) работни дни за пратки до държави–членки на Европейския съюз и 40 (четиридесет) работни дни до останалата част от света.6.4 Почивните дни, националните празници и неработните дни на банковите учреждения, както и забавяне, причинено от митнически органи или поради други, независещи от Пощенския оператор причини, включително, но не само непреодолима сила, не се включват при определяне на времето за доставка, посочено на интернет страницата на Пощенския оператор. Маршрутът, начинът на транспортиране на пратката, както и изборът на подизпълнител, в случай че такъв се използва за доставката на конкретната пратка, ще бъдат избирани и преценявани от Пощенски оператора.
6.5 Пощенският оператор използва партньори за доставка в различните държави по свой избор и не е длъжен да изисква одобрение или съгласие от Потребителя при промяна на партньорите за дадена дестинация
6.6 Пощенският оператор отчита времето за доставка от деня следващ деня на приемане на пратката до осъществения първи опит за доставка на пратката до Получателя. 6.7 При извънредни обстоятелства и/или форсмажор, които водят до намаляване на капацитета за обслужване на пратки от Пощенския оператор или негов подизпълнител, е възможно увеличаване на сроковете за доставка. В този случай Пощенският оператор е длъжен да уведоми Потребителите за променения срок за доставка за дадената дестинация по имейл или на интернет страницата си https://postone.eu в срок от 24 часа от получаване на информацията от подизпълнителя. В този случай времето за доставка може да се удължи с максимум 10 работни дни.
6.8 Пощенски пратки, адресирани до малолетни и/или непълнолетни лица, се доставят на родителите, настойниците или попечителите им срещу документи, удостоверяващи това им качество. Пратките, адресирани до непълнолетни лица от 14 до 18 могат да се доставят лично на получателите, ако родителите или попечителите им са дали предварително писмено съгласие за всеки отделен Подател.
6.9 Срок за изплащане по услугата „наложен платеж“ - услугата „наложен платеж“ се изплаща в срок 21 календарни дни от датата на събиране на наложения платеж от Получателя на пратката. Предходният срок важи само за пратки, за които са платени сумите за транспорт и допълнителните услуги към тях.

VII. Пратки, съдържащи опасни и забранени стоки

7.1 Освен при условията на т. 7.2 по-долу, пощенският оператор не превозва стоки, които според неговата преценка могат да се характеризират като „опасни стоки“, включително, но не само, стоките, посочени като такива в техническите инструкции на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), правилата за опасни стоки на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), Международния морски кодекс за опасните стоки – т.нар. IMDG-Code, Правилата на Европейската конвенция за международен превоз на опасни стоки по шосе (ADR), както и посочени като „опасни“ във всякакви други национални или международни правила и разпоредби, относими към транспортирането на опасни стоки, включително по чл. 90 ал.1 от Закона за пощенските услуги.
7.2 Пощенският оператор може по своя преценка да приеме за транспортиране в други държави някои видове опасни стоки, ако Потребителят, заявил тази услуга, отговаря кумулативно на следните условия: а) същият вече е получил статут на „Одобрен клиент“, а именно налице е сключен индивидуален договор с Пощенския оператор; б) при поискване от страна на Пощенския оператор Потребителят е предоставил мостри на желаните да бъдат превозени опасни стоки и в) Пощенският оператор е потвърдил писмено съгласието си да транспортира опасните стоки.
7.3 Независимо от изпълнението на горепосочените кумулативни условия, Пощенският оператор има право да откаже да извърши транспортиране на опасните стоки, в случай че при предоставянето им за превоз на Пощенския оператор, се установи, че същите не са опаковани от Потребителя по начин, осигуряващ безпрепятственото и безопасното им превозване.
7.4 Пощенският оператор има право да изисква допълнително заплащане за превоза на опасни стоки в зависимост от вида и количеството на опасните стоки, както и дестинацията, до която трябва да бъдат доставени.
7.5 При попълването на товарителницата за съответната вътрешна или международна пратка и при предаването й на Пощенския оператор Потребителят се задължава да удостовери, че същата не съдържа вещества и/или предмети, забранени за транспортиране от българския закон или по силата на международен договор, включително, но не само: наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества; оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети; забранени лекарствени форми; противоречащи на нравствените норми предмети; предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на пощенските служители или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения; религиозни материали на забранени или нерегистрирани секти или организации в държавата на Потребителя, Получателя или някоя от транзитните държави по пътя на пратката; движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат; акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове.
7.6 Забранени за транспортиране са всички стоки, които нарушават права на търговски марки. В случай на установено нарушение на права на търговски марки в пратка на Потребител, то последната се спира и се уведомяват съответните държавни органи.
7.7 В пратките не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети, освен ако за тях изрично е заявена застраховка при генериране на товарителницата от Потребителя. За избягване на всякакво съмнение посочената в генерираната от Потребителя стойност на пратката не следва да се разбира като „обявена стойност“ по смисъла на § 11от ДР на Закона за пощенските услуги.
7.8 В международните пратки, включително в тези със застраховка, освен веществата и предметите по т. 7.7, не могат да се поставят и други вещества и предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето или разпространяването на които е забранено в държавата на местоназначението или която и да е транзитна държава по пътя на пратката.
7.9.Потребителят трябва да даде точно описание на съдържанието на пратката, като предоставянето на тази информация не го освобождава от задълженията и отговорностите му, свързани с предоставянето за превоз на опасни или забранени стоки.
7.10 Независимо от това, дали Пощенски операторът е изискал или не мостра от стоката, която Потребителят иска да бъде превозена, последният поема пълна отговорност за съдържанието на пратката, както и му се вменява задължение да докаже( с нарочна писмена декларация снимков материал ), , че не е предал на Пощенския оператор с цел транспортиране опасна или забранена стока. Със самият факт на предаване на пратката и сключване на договора с Пост Уан Груп ООД, Потребителят декларира и гарантира , че е запознат с Общи условия, задължава се да ги спазва и заявява, че не предава за транспорт на Пощенския оператор опасна или забранена стока по смисъла на закона и настоящите правила.
7.11 В случай че Потребителят е предал на Пощенския оператор забранена или опасна стока за транспортиране, първият се съгласява и задължава изцяло да обезщети Пощенския оператор или неговите подизпълнители в случай че последния или трети лица предявят каквито и да било претенции за вреди, причинени им вследствие превоза на забранените или опасни стоки. С настоящото Потребителят се съгласява, че Пощенският оператор има право да се разпореди с опасните и/или забранени стоки, които са му били предадени за транспортиране съобразно действащата нормативна уредба на територията на Република България.
7.12 Потребителят се съгласява, че пратките, превозвани от Пощенския оператор, могат да бъдат обект на сканиране за сигурност, включващо използването на рентгенова апаратура, а също и отваряни, а съдържанието им проверено при транзитен контрол от съответните компетентни органи по законоустановения ред.
7.13 С настоящите Общи условия Потребителят дава своето изрично съгласие пратката да бъде задържана и отворена, съгласно чл. 93 от ЗПУ. При съмнение, че пратката съдържа забранен предмет и/или вещество, Пощенският оператор има право да отвори пратката, поверена му за превоз. Отварянето на пратките в офисите на Пощенския оператор се извършва от комисия, съставена от трима членове, които са длъжни да съставят констативен протокол за извършената проверка. След съставянето му той се подписва от членовете на комисията.
7.14 Потребителят декларира, че е подготвил пратката предварително, лично и/или използвайки оправомощени лица и/или служители за действията, за които отговаря като за свои, както и че пратката е била защитена срещу неразрешено проникване по време на приготвянето, съхранението и транспортирането й непосредствено преди Пощенският оператор да приеме пратката за превоз.
7.15 Пощенският оператор си запазва правото във всеки един момент да откаже да приеме и/или транспортира пратка, ако: а) Потребителят действа в противоречие с уговореното в настоящите Общи условия или индивидуален договор, сключен между него и Пощенския оператор; и/или б) съдебен или арбитражен трибунал, както и държавен орган, разпростиращи юрисдикцията си върху Пощенския оператор или Потребителя, или нормативен акт или международен договор определят предоставянето на неуниверсалната пощенска услуга за съответната пратка като нарушаваща действаща разпоредба; и/или в) норма или други правила, приети по надлежния законов ред след приемане на пратката от Пощенския оператор, сериозно затруднява от финансова гледна точка осъществяването на превоз на съответната пратка с оглед разумната преценка на Пощенския оператор; г) Пощенският оператор има достатъчно основания да счита, че пратката съдържа опасни и/или забранени стоки.
VIII. Митническо освобождаване, мита и такси

8.1 Отговорност на Потребителя е да информира Пощенския оператор за съдържанието на пратката, както и дали то подлежи на облагане с мита или други акцизи и такси (включително, но не само ДДС или други видове такси и данъци във връзка с пратката). Потребителят удостоверява, че всички данни и информация, предоставени от него, касаещи експорта и импорта на пратката, ще бъдат верни и точни. С настоящото Потребителят декларира, че е наясно с риска срещу него да бъде предявен граждански иск и/или да бъде предприето наказателно преследване от компетентните органи, санкциите по които включват конфискация и продажба на пратката, в случай на заявени от него неистински или фалшиви данни, касаещи пратката или нейното съдържание.
8.2 В зависимост от маршрута на превоза, могат да бъдат наложени различни митнически мита, такси и други налози. В зависимост от случая, Пощенският оператор може, но не е задължен, да предостави съдействие с оглед митническото освобождаване на пратката. С настоящите Общи условия Потребителят упълномощава Пощенския оператор за негов агент единствено и само с цел освобождаване и представяне на пратката пред митническите власти. Пощенският оператор има право да избере митнически агент, който да осъществи митническото освобождаване и представяне на пратката пред митническите власти. Ако митническите власти изискат допълнителна документация за потвърждаване на декларацията за внос/износ по отношение освобождаване на пратки, Потребителят се задължава да осигури исканата документация за негова сметка в указания от компетентните органи срок.
8.3 Доколкото Пощенският оператор доброволно е предоставил съдействие с оглед спазване и финализиране на необходимите митнически и други формалности относно освобождаването на пратката, тази помощ ще бъде извършена за сметка на Потребителя и на негов риск. Потребителят се съгласява да обезщети Пощенския оператор при предявяване на каквито и да е претенции, срещу него в резултат на предоставена от Пощенския оператор информация, както и да плати всички разходи, включително административни разходи на последния, начислени във връзка с предоставените услуги съгласно тази точка.
8.4 С настоящите Общи условия Потребителят декларира и приема, че Пощенски операторът не участва в търговските взаимоотношения между Потребителя и неговите подизпълнители, както и между него и получателя/вносителя на пратката. В този смисъл Пощенският оператор не може да се явява и не следва да бъде третиран като изпращач, вносител, краен получател или подизпълнител на Потребителя от търговска, юридическа или данъчна гледна точка. Следователно, всякакви мита, данъци, санкции с имуществен характер, такси за съхранение и/или други разходи, платени от Пощенския оператор в резултат на действия на митнически или други правителствени власти или в резултат на неизпълнение от Потребителя и/или получателя на задължението да бъде осигурена подходяща документация и/или да бъде получен изискващият се лиценз за внос/износ или друго разрешение по повод на пратката са задължение на Потребителя и/или на получателят й, в зависимост от тяхната индивидуална уговорка или приложим нормативен акт. За разходите изброени по–горе Потребителят и получателят отговарят неограничено и солидарно пред Пощенския оператор. В случай че Пощенският оператор фактурира подробно изброените по-горе разходи (митнически, данъчни и др.) на получателя на пратката и ако той откаже да ги плати, Потребителят се задължава да ги заплати вместо него, както и всички други допълнителни разходи, които последният ще направи. При първо поискване от страна на Пощенския оператор Потребителят се задължава да предостави подходяща гаранция за всички мита, данъци, глоби, такси за съхранение или други разходи, предвидени в тази точка. Под „гаранция“ страните ще разбират, че в полза на Пощенския оператор от първокласна българска или международна банка ще бъде издадена неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност минимум 6 месеца от приемане на пратката от Пощенския оператор, или Потребителят/получателят ще депозира по сметка на Пощенския оператор сума в размер на очакваните мита, данъци и други разходи. Депозираната сума подлежи на връщане в срок до 10 дни от заплащане на дължимите мита, данъци, имуществени санкции, глоби, такси за съхранение или други разходи свързани с дадената пратка. Оригиналът на банковата гаранция се връща на Потребителя/получателя при поискване в тридневен срок.
8.5 Пощенският оператор не е отговорен за каквито и да е забавяния, загуби или вреди, причинени от намесата на митнически служители или на други държавни органи с оглед статута или освобождаване на пратката на Потребителя.
IX. ДДС и други данъци, с които пратката се облага

9.1 Отговорност на Потребителя е да определи, дали пратката му ще бъде обложена с ДДС или друг вид данък или такси както при износ от Република България, така и при внос в държавата на получателя. Пощенският оператор не е компетентен да предоставя данъчни съвети или информация на Потребителя във връзка с пратката му с оглед сложността и разнообразието на данъчното законодателство в различните страни, през които същата може да премине или до които трябва да бъде доставена. В този смисъл Пощенският оператор не поема никаква отговорност във връзка с пратката или с евентуални данъчни и други спорове или искове, които могат да бъдат заведени срещу Потребителя с оглед на същата. Потребителят се задължава напълно да обезщети Пощенския оператор, в случай че последният претърпи каквито и да било вреди вследствие на предявени срещу него от държава или трети лица искове или претенции във връзка с данъчни или други юридически нарушения.

X. Цени, срокове и начин на плащане

10.1 Цените на куриерски услуги са посочени от Пощенският оператор в неговата Тарифа, публикувана на следната интернет страница на Пощенския оператор https://postone.eu или в индивидуален договор с Потребителя, в случай че такъв е бил сключен съгласно т. 1.3 от настоящите Общи условия. Цените, посочени в индивидуалния договор, не могат да бъдат по-високи от цените по Тарифата. Тарифата на Пощенския оператор се поставя на видно и достъпно за потребителите място в местата за достъп в офиса на Пощенския оператор. Тя е определена от последния, съгласно изискванията на Закона за пощенски услуги, и се предоставя в Комисията за регулиране на съобщенията за сведение в срок от 10 (десет) дни преди влизането й в сила за Потребителите.
10.2 Пощенският оператор може да променя както официалната си Тарифа, така и индивидуалните тарифи на всички Потребители с 10 (десет) дневно писмено предизвестие.
10.3 За определени услуги Пощенският оператор може да начислява такса „Гориво“, която е част от тарифата на Пощенския оператор. Таксата „гориво“ се актуализира месечно и се обявява на интернет страница на Пощенския оператор https://postone.eu 5 (пет) дни преди влизането й в сила.
10.4 Цените на куриерските услуги, предоставяни от Пощенския оператор на Потребител, се предплащат от Потребителя в брой или по банков път.
10.5 След анализ на кредитоспособността Потребителят може да получи одобрение от Пощенския оператор за отложено плащане на дължимите суми по фактури. В този случай Потребителят се съгласява да заплати на Пощенския оператор цената на превоза на пратката между адресите, указани при създаване на пратката, таксите за избраните допълнителни услуги, както и дължимия за услугата ДДС в 7 (седем) дневен срок от датата на фактурата, издадена от Пощенския оператор, в случай че страните не са уговорили друго в индивидуален договор.
10.6 В случай че Потребителят прецени, че има основание да оспори издадената от Пощенския оператор фактура за превоза, същият може да направи това в 7 (седем) дневен срок от нейното издаване, като изпрати писмено уведомление до Пощенския оператор. Последният е длъжен да направи проверка на фактурата във възможно най-кратки срокове, като при наличие на установена неточност Пощенският оператор предприема съответните действия по корекция с оглед позволеното, съгласно действащите закони и счетоводни стандарти. Потребителят изрично се съгласява, че не-оспорването на фактурата в рамките на 7 (седем) дни от издаването й, ще се счита за мълчаливо одобрение на същата, както и точното изпълнение на фактурираната услуга от страна на Пощенския оператор. С настоящото Потребителят декларира, че му е известно обстоятелството, че дължи заплащане на фактурата в срока по т. 10.3 или в този, определен в индивидуален договор, независимо дали същата е оспорена или не.
10.7 Цените на куриерските услуги се изчисляват съобразно цените, приложими за съответната пратка, посочени в актуалната Тарифа на Пощенския оператор, като се определят съобразно реално измерените в склада на Пощенския оператор тегло и обем на пратката. В актуалната тарифа Пощенският оператор посочва дали за дадена услуга се фактурира обемно тегло и по каква формула се изчислява съответното обемно тегло на пратката.
10.8 Всички мита, ДДС върху стоките, както и всички други такси, с които пратката е обложена в държавата на получателя, се заплащат от получателя при доставка на пратката, в случай че не е уговорено това да се извърши от Потребителя. В случай че получателят откаже да плати, Подателят се съгласява да покрие всички неплатени от получателя мита, данъци и такси в 7 (седем) дневен срок от уведомяването му за това. Същата практика се прилага и в случай че при изпращане на пратката Потребителят е посочил специални инструкции за плащане, включително, но не само, че трето лице ще покрие горепосочените разноски за мита, данъци, глоби, разходи, доплащания и санкции, наложени във връзка с пратката.
10.9 С оглед законодателството в някои държави, е възможно Пощенският оператор да извърши авансови плащания на вносни мита, данъци или глоби от името на вносителя, като всички административни такси, включени в тази допълнителна услуга по освобождаване на стоката, ще бъдат платими от получателя на пратката, съответно от Потребителя при отказ на Получателя.
10.10 Издадената от Пощенският оператор фактура не е придружена от Доказателство за доставката (Proof of Delivery – POD) или каквито и да било други допълнителни документи. Фактурата се заплаща във валутата, посочена в самата нея.
10.11 В случай че Потребителят не заплати на Пощенския оператор стойността на фактурата в срока, посочен за това в т. 8.3 по-горе или в индивидуален договор, с настоящото Потребителят се съгласява, че Пощенският оператор има право да претендира неустойка в размер на 0.25 % от неплатената стойност за всеки ден забава.
10.12 С цел обезпечаване на всички вземания на Пощенският оператор към Потребителя, с приемането на тези Общи Условия Потребителят предоставя на Пощенския оператор право на залог върху всички суми по наложни платежи и свои пратки, които се намират във владение на Пощенския оператор, като последният може да задържи приходите от продажбата им в предвидените в настоящите общи условия случаи и за погасяване на неплатените от Потребителя суми, в предвидения срок и без да е необходимо да се дава допълнителен срок за изпълнение.
10.13 Пощенският оператор има право на задържане за изискуемото си вземане срещу Потребителя върху пратките на последния, които се намират във владение на Пощенския оператор.
10.14 При форсмажорни обстоятелства, водещи до съществени изменения на международната логистична мрежа, налагащи, например, но не само използване на експресен въздушен транспорт, е възможно начисляването на допълнителна такса за експресен въздушен транспорт. Пост Уан Груп ООД си запазва правото да въвежда такава такса при спазване на поне 48-часово писмено предизвестие, извършено на регистрирания в системата имейл на Потребителя. Таксите важат само за бъдещи пратки и не обхващат генерираните преди този срок пратки, както и пратките в транзит.

XI. Права и задължения на Пощенския оператор и Потребителя

11.1 Пощенският операторът има следните права:
a) да организира и изпълни по свое усмотрение приемането, обработката, транспортирането и доставката на пратките, използвайки маршрути, транспортни средства или подизпълнители, които намери за оптимално и целесъобразно;
b) да изисква пратката да бъде в подходящ вид и в опаковка за транспортиране, която да не застрашава целостта или съдържанието на другите пратки. Пощенският оператор има право да до-опакова или преопакова пратки, чиято цялост е нарушена, с цел запазване на съдържанието им. Всяка пратка приета за доставяне от ОПЕРАТОРА се счита за подходящо и достатъчно опакована;
c) Да получи обезщетение от Потребителя за причинени от неговите пратки вреди, нанесени на Пощенския оператор или на другите пратки;
d) Пощенският оператор има право да изисква при предаване на пратката от Потребителя същата да бъде отворена в следните случаи:
- При съмнение за вложени забранени предмети или вещества в пратка;
- При съмнение за различия от предварително обявеното тегло;
- При пратки с неподходяща опаковка и затваряне, които не са съобразени с обема, теглото и съдържанието им, така че да осигуряват тяхното запазване от повреди;
11.2 Пощенският оператор има следните задължения:
a) да постави настоящите Общи условия и Тарифата на видно и достъпно за потребителите място във всеки свой офис, на интернет страницата си https://postone.eu, както и да ги предоставя безплатно на Потребителите при поискване;
b) да изпълнява допълнителни разпореждания на Потребителя преди пратката да е доставена, ако те са изпълними и не нарушават организацията на работа на Пощенския оператор и са заплатени, ако са направени допълнителни разходи от Пощенския оператор за това;
c) да гарантира на всички Потребители равнопоставен достъп до предлаганите услуги;
d) да пази тайната на кореспонденцията по време и след извършване на услугата;
e) да предостави на Потребителите информация за характеристиките на услугите, за условията и реда за ползването им;
f) да разглежда и взема становище по молби, жалби и предложения от Потребителите в срок един месец - за вътрешните пощенски пратки, и три месеца - за международните пощенски пратки от подаването им, да уведомява писмено рекламанта за резултата. При уважаване на рекламацията обезщетението се изплаща в едномесечен срок от датата на уведомлението им;
g) да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, причините и основателността им и предприетите след разглеждането им действия. Данните от регистъра се съхраняват за срок от 12 месеца при спазване на действащите правила за защита на личните данни;
h) да обезщети потребителите, съгласно Раздел XIV.
11.3 Потребителят на куриерски услуги има следните права:
a) да се разпорежда с пратките до момента на връчването им на получателя в качеството си на техен законен притежател и разпоредител, като се задължава да поема всички разноски на Пощенски оператора по изпълнението на разпорежданията;
b) да получава пълна информация за характеристиките и параметрите на предлаганите от Пощенския оператор услуги;
c) да получава куриерски услуги с нужното качество по отношение доставката на пратките;
d) да подава молби, жалби и предложения и да получава отговор в срок от един месец - за вътрешните пощенски пратки, и три месеца - за международните пощенски пратки, от подаването им;
e) да адресира жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията;
f) да получава обратно пратката си при отказ на получателя да я приеме, като заплати съответната сума за връщане на Пощенския оператор;
g) да получава обезщетение при нанесени по вина на Пощенския оператор вреди по реда на Раздел XIV.
11.4 Потребителят на куриерски услуги има следните задължения:
a) да предплати цената за услугата, съгласно обявените в Тарифата цени, освен ако е посочена друга стойност или начин на плащане в индивидуалния договор или допълнително споразумение;
b) да предостави максимално пълна и вярна информация за получателя на пратката, нейната стойност и съдържание, както и за нейното тегло и размери;
c) да опакова пратките си във вид, годен за транспортиране съобразно тяхното съдържание и да ги предостави на Пощенския оператор облепени с етикети на Пощенския оператор, предоставени чрез електронната му система;
d) да носи отговорност за вредите, причинени от подадени от него пратки на имуществото/служителите на Пощенския оператор или на други пратки/лица. Отговорността е в размер на понесените от Пощенския оператор загуби или изплатените на трети лица обезщетения;
e) да заплати на Пощенския оператор стойността на услугата за пратки, изпратени за сметка на получател при отказ за плащане от негова страна.

XII. Декларации
12.1 С настоящото Потребителят декларира и гарантира, че:
a) съдържанието на пратката е описано правилно в товарителницата, генерирана в електронната система на Пощенския оператор, както и надлежно е предоставен пълният адрес, включително пощенският код, както и името на получателя и негов телефон и имейл;
b) съдържанието на пратката е правилно облепено с етикети, поставени от Потребителя на подходящо място от външната страна на пратката, така че да са ясно видими за Пощенския оператор. Етикетите се предоставят на Потребителя от Пощенския оператор през електронната му система;
c) съдържанието на пратката е опаковано сигурно и внимателно от Потребителя или негови служители, отчитайки характера на пратката и обичайните рискове при транспортиране, включително свързания с него процес на сортиране;
d) e посочил точното тегло на пратката и ще осигури при необходимост специално оборудване за натоварване или разтоварване на пратката на или от превозни средства на Пощенския оператор или негови подизпълнители при приемането на пратката и при доставката й;
e) съдържанието на пратката не съдържа стоки, забранени от IATA или ICAO и не съдържа забранени предмети и/или вещества;
f) е посочил точните ДДС идентификационни номера на Потребителя или на получателя, в случай на доставка в някоя от държавите–членки на Европейския съюз, когато получателят плаща таксите на Пощенския оператор;
g) е приложил коректно попълнена търговска фактура, в случай на международна пратка (с правилно попълнен адрес за фактуриране, верен ДДС номер, правилно и четливо описание на стоките, кода по Световната търговска организация („GATT“), който представлява първите 6 цифри от кода на Хармонизираната система („HS”), и точно тегло на съответната пратка.
12.2 С настоящото Потребителят се съгласява да обезщети Пощенския оператора при предявяване на претенции от трети лица и да покрие всякакви разноски, вреди или разходи, извършени от Пощенския оператора и възникнали в резултат на нарушение на някоя от гореизброените декларации и гаранции.

XIII. Недоставени и отказани пратки
В случаи, при които получателят на пратката не може да бъде открит или откаже да я приеме, или да заплати дължимите мита, сборове и други такси за приемане на пратката, или компетентен митнически орган констатира, че стойността й е занижена за целите на митническото облагане, или е налице друго нарушение на действащата нормативна уредба в държавата на получателя, водещо до невъзможност за доставяне на пратката, Пощенският оператор връща пратката на Подателя за сметка на последния, в случай че не е конфискувана от компетентните органи по надлежния ред.


XIV. ОТГОВОРНОСТ НА ПОЩЕНСКИЯ ОПЕРАТОРА

14.1 Освен в случаите, в които е налице умисъл или груба небрежност от страна на Пощенския оператор по смисъла на чл. 94 от Закона за задълженията и договорите, отговорността на Пощенския оператор е строго ограничена само до случаи на пряка загуба и увреждане на пратката и в рамките на стойностите „на килограм”, определени в настоящите Общи условия. Всички други видове обезщетения за загуби или повреди са изключени (включително, но не само такива за пропуснати ползи, приходи, лихви, бъдещи дейности), независимо дали тези вреди или загуби са специални или непреки, дори ако Пощенският оператор е бил уведомен за риска от такива загуби или вреди преди или след приемането на пратката. Пощенският оператор не носи отговорност по договори за застраховка на пратки, сключени от потребителите със застрахователи, когато последните встъпват в правата на застрахованите, съгласно чл. 213 от Кодекса за застраховането, над размерите на обезщетенията, на които подателят или получателят има право, съгласно този раздел на Общите условия. Обезщетенията се изплащат на застрахователите, ако не са изплатени на подателите или получателите на пратките.
14.2 Пощенският оператор не носи отговорност, ако пратката или част от нея е загубена, повредена, забавена, погрешно доставена или недоставена, или ако е налице пълно неизпълнение на задължение на Пощенския оператор към Потребителя в резултат на:
14.2.1. Независещи от Пощенския оператор обстоятелства, като:
• природни бедствия, включващи земетресения, циклони, бури, наводнения, пожари, епидемии, мъгли, снеговалежи или поледици и други;
• форсмажорни обстоятелства, включващи (но не само) война, катастрофи, терористични актове, стачки, граждански протести затрудняващи доставката, ембарго, епидемии, въздушни опасности, локални конфликти или граждански безредици;
• национални или местни въздушни или земни разрушения на транспортната мрежа или технически проблеми на видовете транспорт или съоръжения;
• скрити дефекти или присъщи недостатъци на съдържанието на пратката;
• престъпни деяния от трета страна, като кражба и палеж;
• забавяния, причинени от действия или бездействия на митнически или други държавни и общински органи;
• неточни, непълни или грешни данни (в това числоq но не само) име на получател, адрес, град и пощенски код, държава, телефон, имейл адрес на получателя на пратката, въведени при създаване на пратката;
• липса на достъп на Пощенския оператор до точния адрес на получателя посочен на при създаване на пратката.
14.2.2. Действия или бездействия на Потребителя, както и такива на официални държавни органи в държавите на изпращача, получателя или транзитни държави по пътя на пратката:
• неизпълнение от страна на Потребителя на задълженията му, посочени в настоящите общи условия;
• действие или пропуск от страна на митнически органи или официални власти в държавите на изпращача, получателя или транзитни държави по пътя на пратката;
• когато поради непълен или погрешен адрес пощенската пратка е доставена на друго лице.
14.2.3. Съдържанието на пратката съдържа компонент, който е установен като „забранен предмет и/или вещество”, дори и в случай че Пощенският оператор е приел такава пратка погрешно.
14.2.4. Пратката не е потърсена или е отказана от получателя, независимо от причината за това. В този случай Пощенският оператор не дължи обезщетение както за доставката на пратката, така и за изплащане на заявената сума с допълнителна услуга „Наложен платеж“.
14.3 Като се има предвид т. 14.2 по-горе, Пощенският оператор дължи обезщетение на Потребителя в случаите на виновно неизпълнение на своите задължения, а именно:
14.3.1. загубени, ограбени или повредени изцяло или частично вътрешни и международни пратки, изпратени с услугите „ONE TRACK“, „ONE PREMIUM“, „ONE EXPRESS“ и „ONE SLECT“;
14.3.2 върнати пратки, независимо от услугата, когато липсват мотиви за недоставянето им;
14.3.3 неспазване на сроковете за доставяне на пратки, които срокове са посочени в Тарифата, неразделна част от настоящите Общи условия или в индивидуалния договор с Потребител;
14.3.4. доставени пратки с допълнителна услуга „Наложен платеж“, за които не е изплатена сумата на заявения наложен платеж в срока по т. 6.9.
14.4 При рекламация, която е счетена за основателна, подадена по реда на раздел XV по-долу, Пощенският оператор дължи заплащането на обезщетение на Потребителя в размер, както следва:
14.4.1. За вътрешните пратки с услугите „ONE TRACK“, „ONE PREMIUM“, „ONE EXPRESS“ и „ONE SLECT“ дължи обезщетение на Потребителя:
• за напълно повредено съдържание по вина на Пощенския оператор, загубена, напълно ограбена или предадена на неправоимащи лица пратка обезщетение равно на 5 лв./кг., но не повече от 20 лв.;
• за загубена, ограбена или повредена пратка с допълнителна услуга „Застраховка“, както и при липса или повреда на част от съдържанието й, недължащи се на скрити недостатъци на опаковката или естеството на съдържанието, се заплаща обезщетение за действителната стойност на нанесената вреда, но не повече от размера на избраната услуга „Застраховка“;
• за доставени пратки с допълнителна услуга „Наложен платеж“, за които не е изплатена сумата на заявения наложен платеж в срока по т. 6.9, се дължи като обезщетение цялата сумата на заявения наложен платеж.

14.4.2. За международни пратки с услуги „ONE TRACK“, „ONE PREMIUM“, „ONE EXPRESS“ и „ONE SLECT“ Пощенският оператор дължи обезщетение на Потребителя, както следва:
• за загубена, напълно ограбена или напълно повредена международна пратка с услуги „ONE TRACK“, „ONE PREMIUM“, „ONE EXPRESS“ и „ONE SLECT“ Пощенският оператор дължи обезщетение в размер на действителната стойност на загубата, но не повече от 5 евро/кг., но не повече от 50 Евро на пратка (което от двете е по-малко);
• за частично ограбена или частично повредена международна пратка с услуги „ONE TRACK“, „ONE PREMIUM“, „ONE EXPRESS“ и „ONE SLECT“ в размер на действителната стойност на загубата, но не повече от 5 евро/кг., но не повече от 50 Евро на пратка (което от двете е по-малко);
• за загубена, ограбена или повредена международна пратка с допълнителна услуга „Застраховка“, както и при липса или повреда на част от съдържанието й, недължащи се на скрити недостатъци на опаковката или естеството на съдържанието, се заплаща обезщетение за действителната стойност на претърпяната вреда, но не повече от размера на избраната „Застраховка“;
• за доставени пратки с допълнителна услуга „Наложен платеж“, за които не е изплатена сумата на заявения наложен платеж в срока по т. 6.9, се дължи като обезщетение цялата сумата на заявения наложен платеж.
14.5 При недоставена пратка, върната на подателя без мотив, Пощенският оператор дължи обезщетение в размер на цената на куриерската услуга.
14.6. Ако Потребителят или негов Клиент прецени, че гореописаните параметри на отговорността на Пощенски оператора са недостатъчни, той може да декларира действителната стойност на съдържанието на пратката и да заяви услугата „Застраховка“, както е описано в Приложение 2 „Ценова Тарифа“ или сам да направи такава.
14.7. Действителната стойността на пратката подлежаща на обезщетение, се доказва от Потребителя с фактура за закупуване на същата, съвпадаща с описанието на съдържанието на пратката в системата на Пощенския оператор. Ако Потребителят не може да предостави такава фактура за съдържанието на пратката, то за определяне на действителната стойност на пратката се взима 50% от стойността на продажната фактура за дадената пратка.
14.8. С настоящото Потребителят изрично се съгласява, че Пощенският оператор няма да отговаря за каквито и да било вреди или разходи, възникнали в резултат на грешки, неправилни или непълни инструкции или действия/бездействия на служители, подизпълнители, контрагенти или каквито и да било трети лица, с които Потребителят е в договорни правоотношения. С оглед на горното, Пощенският оператор се ангажира единствено с това да следва инструкциите и специалните изисквания на тези трети лица, в случай че:
14.8.1. те разполагат с пълномощно, удостоверяващо по надлежен начин правото им да представляват Потребителя във връзка с пратката, и/или
14.8.2. Пощенският оператор е получил изрично писмено потвърждение от Потребителя, че третите лица са упълномощени да действат от негово име и за негова сметка по конкретния начин.

XV. Рекламационна процедура
15.1. Всички потребители имат право да подадат рекламация в 6-месечен срок, считано от датата на приемане на пратката от Пощенския оператор.
15.2. Потребителят уведомява писмено Пощенския оператор за загубата, вредата или забавянето на пратката. Рекламацията трябва да съдържа подробна информация за пратката и преките вреди, понесени от Потребителя или получателя в този случай, както и приложени екземпляр от констативен протокол за увредени пратки, фактура или митнически документ, удостоверяващ съдържанието и стойността на пратката., както и всякаква друга информация която да удостовери верността на изложените от предявилия рекламацията твърдения. Пощенският оператор има право да изиска Потребителят да му предостави за проверка съдържанието и оригиналната опаковка на пратката, с която е бил осъществен транспорта.
15.3. Пощенският оператор извършва проверка по рекламацията, както и на фактите и обстоятелствата, свързани с нея. Пощенският оператор уведомява писмено Потребителя за резултата по всяка редовно предявена рекламация в срок до един месец от постъпването на писмената рекламация за вътрешни пратки и до три месеца за международни пратки.
15.4. При уважаване на рекламацията от Пощенския оператор, същият изплаща обезщетение на Потребителя, съгласно условията в раздел XIV по-горе, в едномесечен срок от датата на уведомлението по т. 15.3. В случаите, когато обезщетението напълно покрива стойността на стоката в предявената рекламация, Пощенският оператор има право да изиска Потребителят да му предостави съдържанието на пратката преди да изплати обезщетението.
15..5 За избягване на всякакво съмнение, Пощенският оператор приема, че пратката е била доставена в добро състояние, освен ако получателят при приемане на получената пратка е отбелязал причинени вреди в досието за доставка на Пощенския оператор или негов подизпълнител, осъществил доставката. В случай че доставката е осъществена в отсъствие на получателя, важат правилата на 15.1 - в срок до 24 часа от доставката да уведоми Пощенския оператор или неговия подизпълнител за отклонение в доброто състояние на пратката или вреди.
15.6.За международни пратки с проследяване, доставяни без подпис, страните приемат, че пратката е била доставена в добро състояние, освен ако получателят предостави подписан и подпечатан от полицията или крайния подизпълнител на Пощенския оператор официален констативен протокол за увреждането или недоставянето й.
15. 7. За международни пратки без проследяване страните приемат, че пратката е била доставена в добро състояние, освен ако получателят предостави подписан и подпечатан от полицията или крайния подизпълнител на Пощенския оператор, доставил пратката, официален констативен протокол за увреждането.
15.8. Рекламацията се счита за редовно предявена единствено тогава, когато към момента на нейното подаването на Пощенския оператор вече са заплатени всички дължими суми във връзка с превоза на пратката, обект на рекламация.
15.9. Ако рекламацията, подадена в съответствие с горните разпоредби, е отхвърлена изцяло или частично от Пощенския оператор или е оставена без отговор в срока по т. 13.3, Потребителят може да отправи писмено искане пред Комисията за регулиране на съобщенията за становище по спора.

XVI. Защита на личните данни

16.1. В случай че Потребителят предоставя на Пощенския оператор лични данни, необходими с оглед изпълнението на куриерската услуга, първият декларира и гарантира, че:
16.1.1. е спазил всички разпоредби на местното законодателство, касаещи ползването и разпространението на лични данни;
16.1.2. законодателството позволява предоставянето на тези лични данни от Потребителя на Пощенския оператор, както и обработката им от последния с оглед превоза на пратка.
16.2. За избягване на всякакво съмнение, с настоящото Пощенският оператор уточнява, че единствено следва инструкциите на Потребителя с оглед доставката на пратката. Пощенският оператор декларира, че няма да използва предоставените от Потребителя лични данни за каквито и да било други цели, освен за доставяне на пратката, както и че ще предприеме необходимите технически и организационни мерки да предотврати кражба и злоупотреби с лични данни.
16.3. Пощенският оператор декларира, че ще предоставя лични данни единствено на свои служители, работници, подизпълнители, представители и/или консултанти, когато това е свързано с извършване на превоза на пратката, както и на държавни и международни институции, в случай че те изискват информация за лични данни въз основа на законоустановени техни правомощия.

XVII. Процедура в случай на унищожаване на непотърсени пратки

17.1 Недоставени пощенски пратки, които не могат да бъдат върнати на подателите поради това, че те отказват да ги получат обратно, заминали са на неизвестен адрес, в случай че са предоставили непълен, неточен и/или нечетлив адрес, починали са или не са се явили да ги получат в 30-дневния срок от писменото им уведомяване, се унищожават след една година от датата на подаването им.
• Унищожаването и продажбата на пощенските пратки се извършва от определени от Пощенския оператор служители по следния начин: предмети в малки пакети и колети, които могат да се продадат, се продават на търг, като приходите след приспадане на разходите по продажбата остават в полза на Пощенския оператор;
• Предмети, непродадени след търга се унищожават по подходящ начин, съгласно Закона за управление на отпадъците.
17.2 По реда на глава XVII се унищожават недоставени пощенски пратки, които не могат да бъдат върнати на подателите, заради непълен или неточен адрес или поради липсата на такъв. За горните действия се съставя писмен протокол.
XVIII. Ред за решаване на спорове
18.1. В случай че някоя от разпоредбите и условията е обявена за нищожна или недействителна, това няма да влияе върху действителността на другите разпоредби на настоящите Общи условия, които остават в сила.
18.2. Спорове между Пощенския оператор и Потребителя се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията и други компетентни органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.
18.3. За неуредените в тези Общи условия събития и понятия се прилага действащото българско законодателство.

По отношение на прилагането и прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕО) 2016/679), който хармонизира правилата за защита на данните в държавите-членки на ЕС, Ви молим да се запознаете с нашата нова политика за поверителност и бисквитки. Можете да намерите повече информация тук.Затвори