Безплатна регистрация

Данни за регистрация

Моля посочете лице за контакт

Моля посочете името на лицето което ще бъде фактурирано

Моля попълнете телефон за контакти, на който да се свържем с Вас.

Моля посочете email, с който ще се вписвате в системата

Моля въведете Вашата парола. Паролата трябва да съдържа поне 1 цифра и 1 буква. Минимум 6 символа. Разрешени специални символи са: .,!@#$%^&*()#

Моля повторете Вашата парола. Паролата трябва да съдържа поне 1 цифра и 1 буква. Минимум 6 символа. Разрешени специални символи са: .,!@#$%^&*()#

Профил на клиента

Моля попълнете приблизителния брой пратки средно на месец.

Моля попълнете обичайното тегло на една пратка, която изпращате

Моля попълнете какви стоки изпращате обикновено

Моля попълнете 5-те държави до които изпращате най-често.

По отношение на прилагането и прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕО) 2016/679), който хармонизира правилата за защита на данните в държавите-членки на ЕС, Ви молим да се запознаете с нашата нова политика за поверителност и бисквитки. Можете да намерите повече информация тук.Затвори