Terms of use

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
на
„Пост Уан Груп" ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В изпълнение на задълженията си като администратор на лични данни, с настоящото „Пост Уан Груп" ЕООД с ЕИК 206518959 (Дружеството), Ви предоставя Политика за поверителност, с оглед обработването на лични данни, свързано с изпълнението на изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, в сила от 25.05.2018г. Дружеството си запазва правото да променя настоящите политики за поверителност, като своевременно ще уведоми за това по подходящ начин заинтересованите лица. С настоящите политики Дружеството определя съответните действия, касаещи личните данни които събира, как и за каква цел се използват и съхраняват, как се заличават и при наличието на какви условия могат да се предоставят на трети страни.
Предоставянето на лични данни от работници и служители на дружеството и контрагенти е задължително по силата на действащото законодателство на Р България.
Предоставянето на лични данни на други субекти е по силата на договорно правоотношение, по което Дружеството е страна.
I Принципи, свързани с обработването на лични данни.
„Пост Уан Груп" ЕООД обработва законосъобразно( при наличие на договорно, законово основание или изрично съгласие от страна на субекта), добросъвестно, по прозрачен и подходящ начин предоставените й лични данни, като предприема всички разумни мерки, за да се гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като прилагат подходящи технически и/или организационни мерки.
„Пост Уан Груп" ЕООД съхранява лични данни във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които те се обработват, като ще предприеме своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.
II „Пост Уан Груп" ЕООД събира следните категории лична информация:
• Лични данни – три имена, адрес, имейл адрес, телефонен номер, служебна функция, длъжност, а при кандидати за работа- данни за образование, професионален опит и трудов стаж, снимка;
• Единен граждански номер;
.
III „Пост Уан Груп" ЕООД събира, съхранява и обработват личните данни за следните цели:

• За сключване на договори: – трудови, граждански, с клиенти/контрагенти и доставчици;
• За спазването на заложените в българското законодателство правила относно установяването и упражняването на представителна власт, както и с оглед легитимния интерес на Дружеството за установяване на валидната представителна власт на физическото лице по отношение на страната по Договора.
• За изпълнение на свои договорни задължения с клиенти/ контрагенти;
• За счетоводни и данъчни задължения на Дружеството;
• За изплащане на възнаграждения, пенсионна и социално-осигурителна дейност ;
• За осъществяване на комуникация с клиентите /контрагентите на Дружеството;
• За изготвяне на документи свързани с организацията дейността на Дружеството (пълномощни за представителство пред държавни институции и управление на МПС, при изготвяне на пътни листа)
• За управление на човешките ресурси;
• За осигуряване защитата на Дружеството срещу евентуални правни претенции от страна на контрагенти или на трети лица, както и за установяването и упражняването на правата на Дружеството.
• При посещавате нашия уебсайт, Вие ни предоставяте Ваши лични данни. за да имате възможност да ползвате нашите услуги. В този случай, нашите уеб сървъри записват и съхраняват временно за целите на сигурността данните за свързване на компютъра, който се свързва с нашия сайт, уеб страниците, които посещавате на нашия сайт, датата и продължителността на посещението, данните за идентифициране на вида на използвания браузър и операционна система, както и уеб сайта, чрез който сте се свързали с нашия сайт.
• При разговор по телефон разговорите се записват и съхраняват временно, за целите на сигурността и подобряване на качеството на нашето обслужване.
• Когато искате да ползвате услуги, които „Пост Уан Груп" ЕООД предоставя, ние събираме и обработваме следните лични данни:
 данни за подателя и получателя на пратка или услуга (както и за заявителя на услугата, когато е различен от подателя или получателя): име, мобилен и стационарен телефон за контакт, адрес на подаване и получаване на пратка или друга услуга, адрес на електронна поща. Тези данни са ни необходими, за да извършим заявената услуга, да съставим необходимите документи, свързани с движението на пратките, да се свържем с Вас във всеки един момент, ако това е необходимо за успешното, качествено и навременно изпълнение на възложеното, да отговаряме на Вашите запитвания, да разглеждаме Вашите рекламации и други искания;
 ЕГН, данни от документ за самоличност, банкова сметка на потребителя или други данни за плащане. Тези данни събираме, когато услугата или приложимият закон изискват точна идентификация на лицето /при получаване или изплащане на суми по услуги Наложен платеж и Пощенски паричен превод, при изплащане на суми по рекламации, и др./, както и когато във връзка с услугата се съставя счетоводен или друг документ, при който законът изисква посочване на ЕГН или други данни от документа за самоличност на потребителя. Тези данни се използват също за установяване и предотвратяване на злоупотреби.
 При ползването на определени функционалности на уебсайта изискват регистрация или парола за достъп. При регистрацията Вие ни предоставяте Ваши лични данни: три имена, ЕГН, адрес, телефон, адрес на електронна поща. Тези данни ще бъдат ползвани за целите на изпълнението на Ваши заявки за услуги.
 Събираме и обработваме история на Вашите заявки и изпълнените към Вас услуги, за целите на статистически и маркетингов анализ, тестване на системи, поддръжка и развитие, както и за да отговорим при рекламации, спорове или претенции.
 В случай на необходимост част от данните, които ни предоставяте във връзка с доставката на дадена пратка, могат да бъдат предоставени на властите на държавите, през които пратката преминава или за които пътува, с цел митническо освобождаване или за проверки по сигурността съгласно законодателството на съответните държави. Предоставяната информация обичайно включва: име и адрес на изпращача, име и адрес на получателя, описание на пратките, брой пакети, тегло, съдържание и стойност на пратката.
„Пост Уан Груп" ЕООД използва предоставените ни данни с цел изпълнение на законова задължение (напр. за идентификация на клиенти по Закона за мерките срещу изпирането на пари, за спазване на митнически изисквания при доставка на международни пратки, са спазване изискванията за счетоводно отчитане и контрол съгласно Закона за счетоводството, ЗДДС, ЗКПО и т.н.);

IV „Пост Уан Груп" ЕООД предоставя/разкрива личните данни на трети лица

1. При изпълнение на законово задължение и/или при поискване Дружеството може да предостави лични данни на публични органи (Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление, Служба по трудова медицина и т.н.);
2. При извънредни обстоятелства, е възможно Дружеството да предостави лични данни: на лице, което придобие неговата стопанска дейност и активи или съответни части от тях или на потенциални купувачи и правоприемници, за да улесни сливане, консолидация, прехвърляне на контрол или друга корпоративна реорганизация;
3. На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на Дружеството и по негово нареждане или възлагане)– счетоводна къща, правни съветници/адвокати, подизпълнители по договор и др. Обработващите лични данни действат въз основа на писмен договор, в съответствие с изричните инструкции на Дружеството и при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.
4. При необходимост може да предадем Ваши лични данни, а именно имена, адреси и телефони за контакт на подател и получател на пратката, съдържание и други данни свързани с доставката, на нашите подизпълнители и партньори в хода на изпълнение на Вашата услуга. Това е необходимо условие, за да можем да предоставим услуги с адекватни на развитието на пазара и потребителското търсене характеристики, обем, териториален обхват и качество.


5. Личните данни няма да се предоставят на трети страни, нито ще се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство освен за изпълнение на заявените от вас куриерски услуги.
V Съхранение на личните данни и мерки за сигурност.
1. Личните данни, се съхраняват и обработват за различен срок в зависимост от целите, за които са събирани, изискванията на действащото българско и европейско законодателство, както и наличието на интерес, с оглед защитата на законните интереси на Дружеството
• Данни за контрагенти/Клиенти, ще се обработват активно (това включва действия извън простото съхранение) за срок до прекратяването на договорното правоотношение. Някои документи, съдържащи лични данни, ще бъдат архивирани за срок от 5 г. след прекратяването на договорното правоотношение. Независимо от този общ срок, документи, за които българското законодателство изисква по-дълъг срок на съхранение, ще бъдат архивирани за съответния период от време. Така например, счетоводното законодателство изисква счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одити последващи финансови инспекции да се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.
• Данни на служители по трудово правоотношение – 50 +1 години от датата на сключване на договора;
• Болнични листа - 3 години, считано от 1 януари на годината следваща, в която са издадени;
• Данни на други лица – за срок до изпълнение на съответната цел, освен в случай, когато тези лица поискат „да бъдат забравени“ в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.
2. Дружеството се ангажира да предприеме разумни от търговска гледна точка технически, физически и организационни мерки за защита на личната информация срещу неразрешен достъп, незаконосъобразно обработване, случайна загуба или повреда и неразрешено унищожени .
При обработването на личните данни Дружеството не извършва автоматизирано вземане на решения.
VI Права на субектите на данните
Субектите на данни имат следните права съгласно законодателството за защита на личните данни:
а) да получи информация за действащите Политика за поверителност на Дружеството;
б) да получи информация, за това дали и какви негови лични данни се обработват и съхраняват;
в) да получи информация и възможност за коригиране или изтриване на личните им данни;
г) на поиска ограничаване на обработването на личните им данни;
д) на жалба до Комисия за защита на личните данни или съда, при наличие на законови предпоставки за това;
При постъпило възражение срещу обработването на лични данни, Дружеството незабавно ще прекрати обработването за съответните цели, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на физическите лица, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Субектите на данни могат да упражнят своите права и да получат допълнителна информация във връзка с обработването на лични данни от страна на Пост Уан Груп" ЕООД, на адрес ул Източна Тангента 102, e-mail [email protected], като отправят своето писмено искане , с ясно и точно посочване на основанието за това.
Дружеството ще осигури упражняване правата на субекта , свързани със защита на личните данни съгласно условията и в сроковете по Закона за защита на личните данни Общия регламент относно защитата на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, в сила от 25.05.2018г иС уважение,
Боян Къртев,
Управител
„Пост Уан Груп" ЕООД

In regard to the implementation and enforcement of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonises data protection rules in the EU Member States, we ask you to familiarize yourself with our new Privacy and Cookies policy. You can find more information here.Close