Terms and conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ , ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ “ПОСТ УАН” ЕООД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ I

Предмет и общи положения


1. „ПОСТ УАН” ЕООД е пощенски оператор извършващ куриерски услуги съгласно Закона за пощенските услуги.

2. С тези общи условия на договора между „ПОСТ УАН” ЕООД наричан по долу КУРИЕР и неговите крайни потребители, наричани КЛИЕНТИ се уреждат условията и реда за предоставяне на неуниверсални пощенски услуги /НПУ/.

3. КУРИЕРЪТ предоставя куриерски услуги / куриерската услуга е пощенска услуга с добавена стойност над универсалната пощенска услуга /.

4. КЛИЕНТИ на куриерските услуги могат да бъдат всички физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица.

5. Тези общи условия са задължителни за КУРИЕРА и за КЛИЕНТА и са неразделна част от индивидуалният договор сключен между тях, ако е сключен такъв.

6. С подписа си върху товарителницата/документа, придружаващ и описващ пратката и услугата на КУРИЕРА (приемо-предавателен протокол), КЛИЕНТА декларира, че познава и се съгласява с тези общи условия.РАЗДЕЛ II

Обхват и характеристики на услугите


7. Клаузите на договора по-долу се отнасят за услугите които ние предоставяме, част от които могат да бъдат:

а) подготовка на пратки за експедиция, сортиране, етикитиране,
б) транспорт от/до дистрибуционни центрове,
в) доставка до краен получател,
г) връщане на обратни документи или неприети пратки,
д) събиране на суми за наложен платеж и др.
а) смяна на направлението и получателя в движение;
б) уведомяване на подателя за получаването на пратката;
в) контролирано наблюдение и проследяване на пратките;
г) допълнителна застраховка за обещетение над размера на максималната отговорност посочена в тези общи условия

8. Освен ако няма отделно писмено споразумение с КЛИЕНТА, което да посочва друго, КУРИЕРЪТ има право да подбере по свое усмотрение маршрута на пратката и подизпълнителите, които използва за предоставяне на услугата.

РАЗДЕЛ III

Условия за достъп

9. КУРИЕРЪТ гарантира равнопоставен достъп на всички КЛИЕНТИ до
предоставените куриерски услуги.

10. В офиса си КУРИЕРЪТ приема заявки за куриерски услуги в рамките на работното
време.

11. КУРИЕРЪТ приема куриерските пратки от адрес на КЛИЕНТА съгласно крайните часове на приемане на пратки от адрес и срещу допълнително заплащане.

12. Работните дни и работното време се определят от куриера и се поставят на достъпно за всички клиенти място, както и в интернет страницата на куриера.

13. Договорът между куриера и клиента се смята за сключен с подписването от КЛИЕНТА И СЛУЖИТЕЛ НА куриера върху товарителницата/Приемо-предавателен манифест.

14. Договорът между куриера и клиента се счита за изпълнен с предаване на пратката на получателя или отказът му да приеме пратката което се удостоверява с документи (статус в тракинг системата за проследяване) от под-доставчика извършваща доставката.


РАЗДЕЛ IV

Изисквания за качество и ефикасност на обслужването
(срокове на доставяне на пощенските пратки)


Срок на доставка:

15. Срокът на доставка на пратките е в зависимост от вида на заявената от клиента куриерска услуга.

16. Срокът на доставка на пратките е до:
• Един - два работни дни и/или по договаряне за вътрешните куриерски пратки
• Два - Девет работни дни за адреси в ЕС и/или Седем – двадесет и един работни дни за адреси извън ЕС или по договаряне.
17. При смяна на направлението и получателя в движение, срокът се удължава с три работни дни и/или по договаряне.

Опаковане и доставка на пратката :

18. Пратките трябва да бъдат опаковани от КЛИЕНТА подходящо, съобразено с тяхното съдържание и опазването им при транспортиране;

РАЗДЕЛ V

Начини на заплащане

19. Цените на куриерските услуги се определят от КУРИЕРА, съгласно изискванията на Закона за пощенските услуги и се предплащат от КЛИЕНТИТЕ.

20. Заплащането се извършва в брой или по банков път при сключен индивидуален договор с КЛИЕНТА.

21. Ако не е договорен друг срок за заплащане в писмена форма, стойността на предоставените услуги трябва да бъде заплатена в срок от 7 календарни дни от дата издаване на фактурата.

22. Цените на куриерските услуги са посочени по видове в Ценовата листа на КУРИЕРА, съобразно определените зони за вътрешни и международни пратки:

23. Цените по т.19 се предоставят в комисията за регулиране на съобщенията за сведение за срок от 10 дни преди влизането им в сила;

24. Ценовата листа на куриера се поставя на видно място в офисите за приемане на пратки, както и в интернет страницата на куриера;

25. Цените на посочени в индивидуалния договор по чл.2 от тези Общи условия не могат да бъдат по-високи от цените по т.19.

26. При промяна на цените на предоставяните куриерски услуги, КУРИЕРЪТ ги обявява писмено в офисите си и в интернет страницата си.

27. КУРИЕРЪТ удостоверява плащане на стойността на куриерските услуги чрез:

1) Издаване на съпътстващ пратката документ – товарителница с тракинг номер или протокол (манифест) с номер на протокол;
2) Издаване на фактура/фискален бон.


РАЗДЕЛ VI

Условия за приемане и доставяне на куриерски пратки

28. КУРИЕРЪТ приема заявки за куриерски услуги от клиенти с индивидуални договори по т.2 , както и от клиенти без сключен договор.

29. КУРИЕРЪТ приема куриерски пратки в офиса си и попълва съпътстващ пратката документ.

30. Пратките трябва да бъдат подходящо опаковани от КЛИЕНТА с оглед на тяхното естество и опазването им при транспортиране.

31. Пратките се предават на посочения от КЛИЕНТА адрес лично на получателя или упълномощено лице.

32. В при избор на услуга с доставка до автоматизиран колетен терминал или пощенска кутия, пратката се счита за доставена при депозиране на пратката в съответния колетен терминал и уведомяване на получателя с SMS и/или имейл.


РАЗДЕЛ VII

Права и задължения на клиентите и на куриера


Клиентите имат право:

33. Да получат всички куриерски услуги с качествата и параметрите, посочени в тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, предлагани от КУРИЕРА и да изискват сключване на договор за ползването им.

34. Да получат пълна информация за видовете на куриерските услуги и сроковете за изпълнението им;

35. Да подават молби, жалби и предложения и да получават отговори съгласно тези общи условия;

36. Да получават обезщетение при нанесени от КУРИЕРА вреди по реда на раздел Х;

37. Да получават обратно пратката си при отказ на получателя да я приеме, като заплатят съответната сума на КУРИЕРА за връщането й;


Клиентите се задължават:

38. Да подготвят пратката във вид, отговарящ на изискванията по т.18;

39. Да предплатят цената на услугата, съгласно обявените по т.19 цени, освен ако не е посочен друга тарифа и начин на плащане в индивидуалния договор или допълнителното споразумение;

40. Да отговарят за вреди, причинени на КУРИЕРА, като отговорността им е съизмерима с нанесените щети.

41. Да предоставят максимално пълна и вярна информация за име, адрес, телефон на получателя на пратката.

КУРИЕРЪТ има право:

42. Да изисква пратката да бъде в подходящ вид и в опаковка за транспортиране, която да не застрашава целостта или съдържанието на другите пратки;

43. Да не приема пратки, неотговарящи на изискванията по т.18 или съдържащи забранените за превоз вещества или материали, изброени в т.56;

44. Да получи обезщетение от потребителите за причинени от техните пратки щети, нанесени на имуществото или служителите на КУРИЕРА или на другите пратки;

45. Да сключва индивидуални договори и/или споразумевия за допълнителни услуги.

КУРИЕРЪТ се задължава:

46. Да гарантира на всички КЛИЕНТИ равнопоставен достъп до предлагани услуги;

47. Да пази тайната на кореспонденцията по време и след извършване на услугата;

48. Да предостави на потребителите информация за всички характеристики на услугите, включително и техните цени, както по искане на потребителите справки за условията и реда за ползване на услугите;

49. Да разглежда и взема становища по рекламации и предложения от потребителите в едномесечен срок от датата на подаването им;

50. Да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, причините и основателността им и предприетите след разглеждането им действия. Данните от регистъра се съхраняват за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни;

51. Да обезщети потребителите съгласно настоящите общи условия.

52. Да уведоми във възможно най-кратък срок Клиентите за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната;

53. Да определи срокове за доставяне на пощенските пратки;

54. Да изпълни заплатената от потребителя услуга с параметри на качеството посочени в настоящите общи условия;

55. Да поставя Общите си условия и ценова листа на видни места в офисите и на интернет страницата си и да ги предоставя безплатно на потребителите при поискване.РАЗДЕЛ VIII

Забранени за пренасяне предмети и вещества

56. КУРИЕРЪТ, съгласно изискванията на чл.90 от Закона за пощенските услуги, забранява поставянето във вътрешни и международни пощенски пратки на следните предмети и вещества:

56.1. Наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества;

56.2. Оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;

56.3. Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват
56.4. опасност за живота и здравето на служителите на ОПЕРАТОРА или на други лица или могат да
56.5. замърсят или повредят други пратки и съоръжения;

56.6. Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;

56.7. Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат;

56.8. В пощенските пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, не се допуска
56.9. поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляват
56.10. ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни
56.11. камъни и други ценни предмети.


РАЗДЕЛ IX

Процедури за рекламации и обезщетения


57. КЛИЕНТИТЕ имат право на рекламации в случай на повредени, загубени, ограбени или унищожени пратки, както и при неспазване срока за доставяне и при неизпълнение от страна на КУРИЕРА на договорните задължения.

58. При неспазване на договорените срокове за доставка КЛИЕНТЪТ има право на обезщетение до стойността на заплатената куриерската услуга.

59. Обезщетението за забавена пратка доставена до получателя с помощта на пощенски оператор като препоръчана поща в страната на доставка е 25 лв.

60. Обезщетението се изплаща само за недоставени в срок пратки с точен и пълен адрес на доставка.


61. Клиентите реализират правото си по т.58 като подават до куриера жалби и рекламации.

62. Рекламации за недоставена пратка, за пратка с обявена стойност и за пратка с наложен платеж в срок се подават в писмен вид в срок от пет работни дни от датата на получаване на пратката.

63. При получаване на пратката получателят трябва да провери съдържанието й в момента на получаването в присъствието на куриера, като в случай, че установи увреждане съдържанието на пратката се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, който се подписва от Клиента и куриера.

64. Рекламация за повредена пратка, за пратка с обявена стойност и за пратка с наложен платеж се подава от клиента в срок от 3 работни дни след съставяне на констативен протокол.

65. Рекламации за загубени или унищожени куриерски, пратки, за пратки с обявена стойност и за пратки с наложен платеж се подават в срок от 5 работни дни от датата на подаване на пратката, посочена в товарителницата за пратки на територията на Р.България и в срок от 25 работни дни от датата на подаване на пратката за международни пратки.

66. Рекламацията се счита за редовно предявена единствено тогава, когато са заплатени всички дължими на Оператора суми без отлагане или прихващане. Необходимите документи за подаване на рекламация са екземпляр от товарителница (манифест), констативен протокол /за увредени пратки/, фактура или митнически докуменгт, удостоверяващ съдържанието и стойността на пратката.

67. Срокът за отговор на рекламация е 30 работни дни;

68. Куриерът носи отговорност за загубени, ограбени унищожени или повредени по негова вина пратки на стойност на 15 лв/кг но не повече от 30 лв на пратка.;

69. Срокът на изплащане на обезщетения по счетени за основателни рекламации е 15 работни дни след датата на изготвяне на отговора на рекламацията

70. Обезщетенията за повредени куриерски пратки с Обявена стойност се определят от куриера и са в размер на действителната стойност на нанесената щета, но не повече от обявената стойност .

71. Обезщетенията за загубени или унищожени куриерски пратки с Обявена стойнност се определят от куриера и са в размер на обявената стойност.

72. Обезщетенията за наложен платеж се определят от куриера и са в размер не по-голям от размера на наложеният платеж.

73. Куриерът не носи отговорност за неизпълнение на договорените си задължения, когато това се дължи на независещи от него причини – форсмажорни обстоятелства, метеорологични условия, пратки, подадени с грешен или неточен адрес на доставка;


РАЗДЕЛ X

Ред за разрешаване на спорове и други съществени условия по предоставянето и ползването на пощенски услуги


74. Спорове между КУРИЕРА и КЛИЕНТИТЕ се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията и други компетентни органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

75. За неуредените в тези Общи условия събития и понятия се прилага Законът за пощенските услуги и Общото гражданско законодателство на Република България.

In regard to the implementation and enforcement of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonises data protection rules in the EU Member States, we ask you to familiarize yourself with our new Privacy and Cookies policy. You can find more information here.Close